Poziv na Osnovnu obuku za posrednike – medijatore

Imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo da će nakon velikog interesovanja Forum sudija Srbije organizovati još jednu Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Osnovna obuka će se sprovesti u pet radnih dana i biće održana 24, 25, 28, 29. i 30. septembra 2021.godine u Beogradu, a sve u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednike („Službeni glasnik RS“, BR.146/14). Obuka će se sprovoditi u periodu od 13 do 18 časova.


Debata "Suđenje na daljinu - za ili protiv"

Forum sudija Srbije započeo je realizaciju projekta “Online suđenja - prednosti suđenja na daljinu” uz podršku ambasade Kraljevine Holandije.
Cilj ovog projekta je doprinos stručnom usavršavanju sudija i tužilaca kao i svih ostalih aktera u sudskom postupku. Sama realizacija projekta ubrzana je u skladu sa trenutnom situacijom u celom svetu, te se realizacija izrade analize odvija kako sa aspekta postojećeg zakonodavnog okvira tako i sa aspekta primene u praksi tokom vanrednog stanja.


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Koliko traje suđenje u prekršajnim postupcima i šta je važno da znaju stranke u tim postupcima?"

Tematska „Otvorena vrata pravosuđa“ u saradnji sa Prekršajnim sudom u Novom Sadu održana su 24.06.2021. godine u onlajn formatu. Tema ovog događaja bila je „Koliko traje suđenje u prekršajnim postupcima i šta je važno da znaju stranke u tim postupcima?“, a učesnici su bili sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu dr Sanja Strgar, komandir SPI Zapad PU Novi Sad Milan Dražić i advokat Dejan Ukropina.


Blagovremen izbor sudija - predlog izmena normativnog okvira

Sudstvo u Republici Srbiji suočava se brojnim kadrovskim problemima među kojima se, naročito, izdvajaju starosna struktura nosilaca sudijske funkcije i nepopunjenost svih sudijskih mesta.


Blagovremen izbor sudija - predlog izmena normativnog okvira

Sudstvo u Republici Srbiji suočava se brojnim kadrovskim problemima među kojima se, naročito, izdvajaju starosna struktura nosilaca sudijske funkcije i nepopunjenost svih sudijskih mesta. Trenutno, nije popunjeno nekoliko stotina sudijskih mesta, a ista su upražnjena, uglavnom, zbog napredovanja i/ili
prestanka sudijske funkcije. U svakom slučaju, postupak popunjavanja sudijskih mesta otpočinje, tek, nakon upražnjavanja istih i zavisi, u velikoj meri, od volje i (pr)ocene Visokog saveta sudstva zato što nema detaljnih, jasnih i izričitih pravila i rokova. Neretko, ovakav pristup dovodio je do ''paralisanja'' pojedinih sudova i to, naročito, onih sa malim brojem sudija. Tim povodom, neophodno je identifikovati i analizirati postojeći normativni okvir, ali i predložiti ideje za izmene i unapređenje istog.


Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije, prema važećem pravnom okviru, u datom institucionalnom okruženju i stvarnim okolnostima koje bitno utiču na ostvarivanje i zaštitu prava građana u postupku pred sudom, kao i kod ostvarivanja drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge. Izveštaj treba da popuni postojeću prazninu na planu nezavisnog mehanizma praćenja napretka reforme pravosuđa zasnovanog na činjenicama i dokazima. Treba imati u vidu da postojeći institucionalni mehanizmi procene rezultata i nadgledanja napretka u reformi pravosuđa ne odražavaju u dovoljnoj meri složenost problema na nivou pojedinačnih slučajeva i situacija sa kojima se građani susreću prilikom suočavanja sa sudom ili tužilaštvom, pa se javlja potreba za dopunom ovih analitičkih instrumenata dodatnim kvantitativnim i kvalitativnim ocenama. Pored toga, u dosadašnjoj analitičkoj praksi organizacija civilnog društva, preovlađuje fragmentarni pristup, kojim se obrađuju pojedine uže tematske celine od značaja za pristup pravdi ili zaštitu prava, dok je ovaj izveštaj prvi pokušaj da se obuhvati celina pravosudnog sistema.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI