Ministarstvo pravde objavilo je Radni tekst NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA za period 2019-2024. godine, i formiralo je radnu grupu za izradu ovog dokumenta, a takođe objavilo je i predlog revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23. Forum sudija Srbije želi da da svoj doprinos u izradi oba ova veoma važna dokumenta. Predstojeće Ustavne izmene vidimo kao šansu da se ojača nezavisnost sudstva, uspostavi sistem predlaganja, izbora i napredovanja sudija zasnovan na zaslugama, dodatno urediti disciplinska odgovornost sudija i obezbedi poštovanje etičkog kodeksa.

forum-sudija-head03.jpg

Imajući u vidu obimnost Akcionog plana za poglavlje 23 i Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2019-2024. godine, Forum sudija Srbije sačinio je listu ciljeva koji moraju biti prioriteti u ova dva strateška dokumenta:

 • Uspostavljanje potpuno objektivnog, transparentnog i na zaslugama zasnovanog sistema predlaganja, izbora i napredovanja sudija.
 • Visoki savet sudstva treba da poboljša transparentnost u radu, kao i da daje potpuno obrazloženje odluka o unapređenjima i izborima sudija i objavljivanje tih odluka.
 • Sadašnji dvostruki sistem pristupa pravostudnim profesijama treba postepeno pojednostavljati, a do potpunog izbora sudija iz reda lica koja su završila obuku na Pravosudnoj akademiji uspostaviti prelazni koji će biti objektivan i koji će uzeti u obzir interese sudijskih pomoćnika i dosadašnjih polaznika početne obuke Pravosudne akademije.
 • Visoki savet sudstva treba da unapredi kapacitete za strateško i budžetsko planiranje, planiranje u oblasti ljudskih resursa, kao i komunikaciju sa javnošću.
 • Povećati institucionalnu nezavisnost Visokog saveta sudstva, preneti ovlašćenja sa Ministarstva pravde na VSS za budžet pravosuđa i pravosudnu upravu, nadzor nad sudovima, prikupljanje statističkih podataka i usvajanje poslovnika
 • Uspostaviti mehanizam za redovno i efikasno reagovanje VSS u slučajevima političkog, ili svakog drugog neprimerenog mešanja u sudstvo.
 • Potpunosti sprovesti sistem koji omogućava delotvorno i sistematsko vrednovanje sudija na osnovu jasnih kriterijuma, gde rezultati utiču na njihov put karijere.
 • Uspostaviti mehanizmi za otkrivanje kršenja pravila o integritetu i mehanizam za sprovođenje disciplinskih sankcija koji moraju biti delotvorniji. Revidirati Etički kodeks uzimajući u obzir evropske standarde.
 • Što hitnije usvajanje sveobuhvatne strategije upravljanja ljudskim resursima. Neophodno je utvrditi realnu potrebu za brojem sudija po sudovima kao i broj stalno zaposlenih u sudu. Rešiti pitanje zaposlenih na određeno vrme koji u tom statusu rade duži niz godina.
 • Programe inicijalne i kontinuirane obuke koje pruža Pravosudna akademija treba dalje unapređivati, i veću pažnju posvećivati obukama koje bi se odnosile na pravosudne veštine.
 • Potrebno je ojačati stručnost i administrativni kapacitet Akademije kako bi Akademija uspela da odgovori zadatku jedine tačka ulaska u pravosudnu profesiju.
 • Uspostaviti jedinstveni i funkcionalni sistem upravljanja predmetima, koji će u kombinaciji dovesti do merljivog poboljšanja efikasnosti i delotvornosti pravosudnog sistema.
 • Potrebno je povezati AVP programe i sisteme informacione i komunikacione tehnologije (IKT) za obradu predmeta i dokumenata i upravljanje njima. Omogućiti da se u AVP programima izveštaji o radu sudija generišu u skalu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se propisuju kriterijumi i merila za ocenu rada sudija.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI