Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM i Forum sudija Srbije uputili su Odboru za zdravlje i porodicu i Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primedbu i predlog za amandman na član 131, stav 1, tačka 4), podtačka 5) predloga Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je predlaženo da osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje plaćaju delimično učešće u troškovima lečenja ukoliko obole od neke od bolesti za koju se sprovode obavezni preventivni pregledi, ako se ne odazovu na preventivni pregled. Ovo bi predstavljalo posredno propisanu sankciju za osigurana lica i to plaćanjem 35% od iznosa cene tretmana.

Logo forum

Navedena udruženja smatraju da je interes države i javnog zdravlja da se programi ciljanih preventivnih pregleda sprovedu, kako bi se predupredilo oboljevanje, i time popravilo zdravlje stanovništva, ali i smanjili troškovi lečenja obolelih lica, ali da je predložena odredba protivustavna i suprotna tekstu samog predloga Zakona o zdravstvenom osiguranju, važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o pravima pacijenata i Zakona o javnom zdravlju. Pored toga, ovakva odredba je protivna prinicpima koji bi trebalo da odlikuju srpski sistem osiguranja, a to su: solidarnost, pravičnost, jednakosti, koji su istaknuti u postojećem Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Udruženja naglašavaju da RFZO nije privatno osiguranje, već obavezno zdravstveno osiguranje, zbog čega ne može da kažnjava osigurana lica za način života koji su izabrali, ni posredno ni neposredno.

U svom predlogu SUPRAM i Forum sudija Srbije navode da Zakon o pravima pacijenata i Zakon o javnom zdravlju propisuju prevenciju kao pravo, a ne kao dužnost pojedinca, kao i da je predložena odredba o sankcionisanju „neposlušnih“ pacijenata u suprotnosti sa vodećom Evropskom konvencijom u ovoj oblasti, kao i sa Profesionalnim kodeksom lekara u Srbiji koji takođe ne predviđa mere prinude (obaveznosti) u primeni prevencije. Mere prevencije su obaveza zdravstvenog sistema, a pravo pacijenata.

Najzad, prema Zakonu o pravima pacijenata garantuje se pravo na odbijanje medicinske mere. Pacijent može odbiti lečeću meru čak i kada je životno ugrožen i tim pre je apsurdno da prema spornom predlogu ne može da odbije preventivnu meru gde je opasnost tek u izgledu, odnosno da je može odbiti uz prateću novčanu sankciju.

Osim toga, nije jasno uvođenje ove vrste kazne prema osiguranicima, kada sistem pozivanja na ciljani organizovani preventivni pregled do sada nije široko zaživeo, pa da bi iz iskustva bilo jasno da se građani ne odazivaju. Stav je oba 2 udruženja da treba poraditi na sistemu, promociji i motivaciji, a ne na kaznenoj politici i represiji.

Forum sudija Srbije i SUPRAM naglašavaju da predlogom Zakona o zdravstvenom osiguranju nisu predviđene sankcije za odgovorne u slučajevima umrlih od bolesti koje podležu ciljanim preventivnim pregledima, a za koje je nalaz između dva ciklusa ovih pregleda bio negativan. Dakle, ukoliko postoji sankcija za građane, treba razmisliti i o vansudskom automatskom obeštećenju za građane za slučajeve lažno negativnih rezultata preventivnih pregleda, što nije mali problem i što bi moglo ukazati na nedovoljan nivo kvaliteta usluga. Dakle, ne samo da je protivzakonito i protivustavno, već je i nelogično, uvoditi kaznene i druge odredbe napred navedene vrste, kada kvalitetan sistem skrininga ciljanih preventivnih pregleda još uvek nije uveden.

Zbog svega navedenog, SUPRAM i Forum sudija Srbije su predložili da predlog odredbe člana 131, stav 1, tačka 4), podtačka 5), bude brisan, te da se lečenje bolesti čije je rano otkrivanje predmet ciljanog preventivnog pregleda, odnosno skrininga, prema odgovarajućim nacionalnim programima, prebaci u usluge koje se finansiraju 100% iz zdravstvenog osiguranja (bez participacije), odnosno, pod određenim uslovima, iz budžeta Republike Srbije, u bilo kojim okolnostima.

U Beogradu, 10.02.2019. god.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI