Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

Nezavisno, stručno, i odgovorno pravosuđe je cilj kome Forum sudija Srbije teži kako bi se građanima i građankama Republike Srbije obezbedila zaštita njihovih prava i sloboda garantovanim Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima. Nezavisno, efikasno i odgovorno pravosuđe mora biti cilj svih, ne samo sudija, jer se tako može postići jednakost građana pred zakonom, pravna sigurnost i pravna predvidljivost. Pravo na nezavistan sud je pravo svakog građana garantovano Evropskom konvencijomza zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Samo nezavisno, efikasno i odgovorno pravosuđe može vratiti poverenje građana.

Potrebno je uspostaviti i primenjivati jasne, objektivne i merljivih kriterijuma prilikom izbora, napredovanja i odgovornosti, i to ne samo sudija već svih zaposlenih u pravosuđu, sudijskih pomoćnika i administrativnog osoblja.

Napredovanje i nagrađivanje moraju biti zasnovani isključiv na rezultatima rada i zaslugama kako sudija tako i ostalih zaposlenih u sudu. Neophodno je izabrati dovoljan broj sudija, obezbediti u sudu dovoljan boroj adekvatno obučenih sudijskih pomoćnika i administrativnog osoblja.

Pored obezbeđivanja adekvatnih uslova za rad sudija, neophodno je sudije rasteretiti nepotrebnog administrativnog posla i omogućiti im da najveći deo radnog vemena posvete pripremi za suđenje, praćenju propisa i sudske prakse. Stručnost sudija obezbeđuje njihovu samostalnost i efikasnost u radu, te je neophodno razviti kvalitetnu i na realnim potrebana zasnovanu kontinuiranu obuku sudija.

U proteklom periodu naše aktivnosti su bile usmerene na pitanja efikasnosti pravosuđa i povećanja stručnosti sudija. Predložili smo izmenu Zakona o parničnom postupku, izmеnu Sudskog poslovnika, izmenu Zakona o izvšenju i obezbeđenju.

Uz podršku Ambasade kraljevine Holandije u Beogradu izradili smo Priručnik za primenu Zakona o parničnom postupku namenjen pre svega mladim sudijama i onima koji nemaju iskustav u postupanju u ovoj materiji.

U pogledu ujednačavanja sudske prakse uočili smo problem u primenu odredbi Zakona o parničnom postupku koje se odnose na način obrazuna troškova postupkа. Organizovaliu smo okrugle stolove u sedištima alpelacionih sudova, na kojima su predsednici sudskih praksi imali priliku da razmotre sva sporna pitanja koja se odnose na tročkove postupka.

Uspeli smo da ispravimo nepravdu koja je učinjena mladim kolegama pripravnicima koji nisu primali naknadu Nacionalne službe za zapiošpljavanje za vreme pripravničkog staža u sudu. Na našu inicijativu i njima je omogućeno da za vreme volontiranja u sudu primaju naknadu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ministarstvo pravde je prihvatilo našu inisijativu i učinjene su izmene Sudskog poslovnika,juna meseca 2019. godine, i omogućeno je da u slučaju kada se spisi predmeta dostavljaju drugostepenom sudu na odlučivanje o pravnom leku na odluke kojima se ne okončava postupak, da se prvostepeni postupak nastavi i da se formiraju pomoćni spisi. Na ovaj način postupci mogu trajati šest meseci do godinu dana kraće.

Otpočeli smo realizaciju projekta koji je podržan od strane USAID projekta Rule of Law, a koji za predmet ima analizu sporova male vrednosti. Namera nam je da na kvalitetan način analiziramo ovu vrstu sporova, utvrdimo da li postoji potreba za zakonskim izmenama ili je dovoljno promeniti praksu postupanja kako bi ovi sporovi bili brže rešavani.

Takođe, početkom godine otpočeo je i projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ koji je podržan od strane USAID. Projektom rukovodi YUCOM, a medju partnerima na projektu su Udruženje tužilaca i Društvo sudija Srbije. Nadamo se da će Forum sudija Srbije doprineti uspehu ovog projekta i da ćemo približiti pravosudje građanima Srbije.

 Pored navedenih aktivnosti, uzeli smo učešće i javnoj raspari koja se odnosi na predlog Ustavnih reformi. Od početka smo zauzeli stav da je nephodno da članovi VSS koji dolaze iz reda sudija čine njegovu većinu. Pored ovog pitanja akcenat u našim komentarima i javnim nastupima stavili smo da kriterijume i merila za izbor napredovanje i odgovornost sudija. Izbor i napredovanje sudija mora biti zasnovan isključivo na zaslugama- radnom iskustvu i rezukltatima rada.

 

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI