Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

Независно, стручно, и одговорно правосуђе је циљ коме Форум судија Србије тежи како би се грађанима и грађанкама Републике Србије обезбедила заштита њихових права и слобода гарантованим Уставом, законима и међународним стандардима. Независно, ефикасно и одговорно правосуђе мора бити циљ свих, не само судија, јер се тако може постићи једнакост грађана пред законом, правна сигурност и правна предвидљивост. Право на независтан суд је право сваког грађана гарантовано Европском конвенцијомза заштиту људских права и основних слобода. Само независно, ефикасно и одговорно правосуђе може вратити поверење грађана.

Потребно је успоставити и примењивати јасне, објективне и мерљивих критеријума приликом избора, напредовања и одговорности, и то не само судија већ свих запослених у правосуђу, судијских помоћника и административног особља.

Напредовање и награђивање морају бити засновани искључив на резултатима рада и заслугама како судија тако и осталих запослених у суду. Неопходно је изабрати довољан број судија, обезбедити у суду довољан борој адекватно обучених судијских помоћника и административног особља.

Поред обезбеђивања адекватних услова за рад судија, неопходно је судије растеретити непотребног административног посла и омогућити им да највећи део радног вемена посвете припреми за суђење, праћењу прописа и судске праксе. Стручност судија обезбеђује њихову самосталнност и ефикасност у раду, те је неопходно развити квалитетну и на реалнним потребана засновану континуирану обуку судија.

У протеклом периоду наше активности су биле усмерене на питања ефикасности правосуђа и повећања стручности судија. Предложили смо измену Закона о парничном поступку, измену Судског пословника, измену Закона о извшењу и обезбеђењу.

Уз подршку Амбасаде краљевине Холандије у Београду израдили смо Приручник за примену Закона о парничном поступку намењен пре свега младим судијама и онима који немају искустав у поступању у овој материји.

У погледу уједначавања судске праксе уочили смо проблем у примену одредби Закона о парничном поступку које се односе на начин образуна трошкова поступка. Организовалиу смо округле столове у седиштима алпелационих судова, на којима су председници судских пракси имали прилику да размотре сва спорна питања која се односе на трочкове поступка.

Успели смо да исправимо неправду која је учињена младим колегама приправницима који нису примали накнаду Националнне службе за запиошпљавање за време приправничког стажа у суду. На нашу иницијативу и њима је омогућено да за време волонтирања у суду примају накнаду Националнне службе за запошљавање.

Министарство правде је прихватило нашу инисијативу и учињене су измене Судског пословника,јуна месеца 2019. године, и омогућено је да у случају када се списи предмета достављају другостепеном суду на одлучивање о правном леку на одлуке којима се не окончава поступак, да се првостепени поступак настави и да се формирају помоћни списи. На овај начин поступци могу трајати шест месеци до годину дана краће.

Отпочели смо реализацију пројекта који је подржан од стране УСАИД пројекта Руле оф Лаw, а који за предмет има анализу спорова мале вредности. Намера нам је да на квалитетан начин анализирамо ову врсту спорова, утврдимо да ли постоји потреба за законским изменама или је довољно променити праксу поступања како би ови спорови били брже решавани.

Такође, почетком године отпочео је и пројекат „Отворена врата правосуђа“ који је подржан од стране УСАИД. Пројектом руководи YУЦОМ, а медју партнерима на пројекту су Удружење тужилаца и Друштво судија Србије. Надамо се да ће Форум судија Србије допринети успеху овог пројекта и да ћемо приближити правосудје грађанима Србије.

Поред наведених активности, узели смо учешће и јавној распари која се односи на предлог Уставних реформи. Од почетка смо заузели став да је непходно да чланови ВСС који долазе из реда судија чине његову већину. Поред овог питања акценат у нашим коментарима и јавним наступима ставили смо да критеријуме и мерила за избор напредовање и одговорност судија. Избор и напредовање судија мора бити заснован искључиво на заслугама- радном искуству и резуклтатима рада.

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ