Форум судија Србије оштро осуђује медиску кампању која се протеклих десетак дана води у локалним медијима против судија грађанског одељења Основног суда у Вршцу.

Osnovni sud u Vršcu

Локални медији у свом извештавању које се односи на велики број спорова покренутих од стране пензионера ради повраћаја износа који им је обустављан од пензије а на основу Одлуке Скупштине Општине Вршац, врши непримерени притисак на суд, урушава углед и ауторитета суда.

Иако свесни озбиљности ситуације у којој су се нашли наши суграђани то не може бити разлог да се врше напади на независност суда и рушити његов ауторит и поједине судије јавно проглашавају одговорним за насталу ситуацију.

Форум судија Србије жели да подсети јавност да судске одлуке не могу бити предмет вансудске контроле. Судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд у законом прописаном поступку. Судија је независан у односу на законодавну и извршну власт, медије и друге институције друштва, политичке партије, друге судије и у односу на странке у поступку у коме суди.

Независност судија није искључиво право или повластица која им је одобрена у њиховом сопственом интересу, већ у интересу владавине права и свих оних који траже и очекују правду. Независност судства је средство којим се осигурава непристрасност судија. Стога је она предуслов гаранције да ће сви грађани (и остале државне властима) бити једнаки пред судовима. Независност судства је суштински елемент њене дужности да доноси непристрасне одлуке.

Форум судија Србије се од оснивања залаже за независно али и одговорно правосуђе, али сматрамо да се одговорност судија и законитост њиховог поступања не може утврђивти ни на који начин у медијима нити судије могу одговарати за своје мишљење које су изнели приликом образлагња судских одлука. Излагање јавној осуди појединих судија, за одлуке које су доносиле и ставове које су износиле својим одлукама је не прихватљиво и представља непримерени притисак на судије.

У текстовима се указује да услед незнања, некомпетентности или лоше намере појединих судија парничног одељење Основног суда у Вршцу, долази до преиначења њихових пресуда и да су тиме оштећени сви грађани Вршца. Указује се и на то да је после одлуке Уставног суда Виши суду у Панчеву је започео процес преиначавања 2.150 пресуда.

Медији апсолутно имају право да укажу на недостатке у функционисању све три гране власти али медији морају да воде рачуна да својим извештавањем ни на који начин не угрођшавају независност судија и руше ауторитет суда.

Судије Основног суда у Вршцу су савесно и одговорно приступиле решавању ових предмета. Након пријем великог броја наведених предмета како би се пре свега отклонила сумњу у надлежност основног суда за поступање у овим предметима покренуто је спорно правно питање пред Врховним касационим судом. Врховни суд је одлучио да ови предмети спадају у надлежност Основног суда у Вршцу, те је грађанско одељење тог суда заузело јединствен став и приступило се решавању передмета. Првостепене одлуке су биле предмет контроле Вишег суда у Панчеву и потврђене су. Тужбени захтеви пензионера су усвајани. Међутим, уследила је одлука Уставног суда који је заузео другачији правни став од става Основног суда у Вршцу и Вишег суда у Панчеву. Виши суд у Панчеву у овом моменту преиначава одлуке Основног суда у Вршцу и одбија тужбене захтеве. С обзиром да су тужбени захтеви били усвајани и поступци извршења спроведени тужиоци, пензионери су се нашли у ситуацији да ће требати да врате наплећене новчане износе, са трошковима адвоката и трошпкове извршења. У овом моменту изјављене су и ревизије.

Иако свесни озбиљности ситуације у којој су се нашли наши суграђани то не може бити разлог да се врше напади на независност суда, рушити његов ауторит и поједине судије јавно проглашавају одговорним за насталу ситуацију.

Одлуке судија Основног суда у Вршцу могу бити предмет само судске контроле, што је до сада два пута и чињено. Судије у складу са Уставим и законом не могу бити позиване на одговорност за своје мишљење које је изложено у судској одлуци. Медији не могу преузети улогу виших судских инстанци и оцењеивати одлуке судија Оснвног суда у Вршцу.

Овај случај је показао да у предстојећим Уставним реформама је неопходно успоставити механизам за редовно и ефикасно реаговање Високог савета судства у случајевима непримереног мешања у судство и то реаговање да буде независно од захтева појединачних судија.

Такође, показало се да се морају улложити напори да се у судству Републике Србије повећа степен правне сигурности и правне предвидљивости. Иако се показао недостатак правне сигурности и предвидљивости за то се не могу окривити судије које су покренуле поступак решавања спорног правног питања, заузеле став одељења и једнообразно поступале приликом доношења одлука.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ