Преднацрт Грађанског законика Републике Србије код одговорности по основу кривице не садржи претпоставку кривице каква данас постоји у правном систему Србије и предвиђена је чланом 154 Закона о облигационим односима.

forum-sudija-head01.jpg

Удружење СУПРАМ и Форум судија Србије сматрају да је овакво, ново решење непотребно и штетно јер значи умањење до сада достигнутог степена заштите оштећеног, нарочито у области медицинског права.

Укидање претпоставке кривице би имало несагледиво лоше последице по правну заштиту оштећених, па би оштећени пацијенти, као тужиоци били приморани да доказују професионалне грешке, односно непоступање медицинских професионалаца у складу са медицинским стандардом, што би за њих као медицинске лаике, било јако тешко.

Чак и уколико би другим институтима покушало да се ублажи одсуство претпоставке кривице, то би опет увело несигурност и процесну неједнакост за странке. Оштећени се налазе у знатно тежој процесној позицији у односу на лекаре и медицинске установе и уз постојање ове претпоставке, због просте чињенице да не познају медицину. Укидањем претпоставке кривице правна заштита пацијената у поступцима накнаде штете због лекарске грешке ће бити доведена у питање.

Отежано доказивање ће, такође, компромитовати судјење у разумном року, а могу се очекивати и поступци по уставним жалбама и пред Европским судом за људска права у Стразбуру.

Најзад, ова регресија у степену правне заштите ове категорије грађана одразила би се и на процесно начело формалне истине, које је новим Законом о парничном поступку пооштрено, што би додатно довело у питање смисленост медицинских парница и обесхрабрило оштећене. У крајњој консеквенци то би могло уродити тиме да пацијенти посегну за радњама самозаштите, јер ће изгубити веру у рад правосудног система који неће препознавати потребе и специфичности ове групе оштећених. Осим тога, у овој врсти парница се, уколико би се укинула претпоставка кривице, никако не би могло говорити о једнакости процесних оружја, јер медицински професионалци имају немерљиво већа знања и материјалне ресурсе од пацијената.

Због свега наведеног, став је Удружења СУПРАМ и Форума судија Србије да одредбу члана 154 ЗОО, која уређује претпоставку кривице, не треба укидати, да она треба да остане неизмењена и укључена у нови Грађански законик, када су у питању парнице у области медицинског права, односно случајеви одговорности за грешке у медицини.

Треба такође размислити о задржавању претпоставке кривице као генералног принципа, у свакој другој области у којој одштетну парницу лаик води против професионалца, а не само у области медицинског права.

Додатни аргумент у прилог оваквом ставу је да и други правни системи признају посебност правног положаја пацијената као оштећених и, чак и код брисања претпоставке кривице, посебно изузимају медицинске случајеве због комплексности и то уносе у закон или у судску праксу. Међутим, како код нас судска пракса, формално, није извор права, а осим тога подложна је променама и драматичним заокретима, мишљења смо да члан 154 ЗОО свакако мора остати део нашег правног система.

Наш правни систем је, пак, кроз постојеће одредбе преднацрта Грађанског законика, на путу да додатно отежа положај страни која у оваквим парницама представља угрожену страну-пацијенту. Пацијент не само да је здравствено оштећен, већ му се ставља и енорман терет доказивања, који он, као медицински лаик, тешко може поднети.

Најзад, у земљама у окружењу које су приступиле Европској унији, као што су рецимо Словенија и Хрватска, претпоставка кривице  је опстала.

УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ЗА МЕДИЦИНСКО И ЗДРАВСТВЕНО ПРАВО СРБИЈЕ – СУПРАМ
www.supram.org.
udruzenjesupram@gmail.com
tel.: +381 11 361 3692
fax: +381 11 361 6102

ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
forum.sudija@gmail.com
facebook.com/forum.sudija.srbije/
моб.  060.70.42.213

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ