Mинистарство правде je априла 2017. године формирало Радну групу за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Имајући у виду да Поступак измена и допуна Закона о парничном поступку није окончан Форум судија Србије доставио Министарству правде предлог измена и допуна ЗПП- а. Предлог измена и допуна који смо сачинили односи се на више од тридесет чланова Закона о парничном поступку за које сматрамо да треба да буду измењени или допуњени. Предлози се односе на одредбе које регулишу питања пуномоћја, делагацијe надлежности, губитка парничне способности током поступка, трошкова поступка, поседбне ревизије, парнице, поступање суда након укидања одлуке....

Logo forum

Приликом сачињавања Предлог измена и Допуна закона о парничном поступку руководили смо се потребом да се створе бољи процесни услови како би суд поступао ефикасније а уједно пружао квалитетнију правну заштиту. Окончање поступка у разумном року као елемент права на правично суђење мора свима бити циљ, али за то поред стручних и одговорних судија, одговарајућих услова рада неопходна су и адекватна законска решења.

Посебно би истакли предлог за брисање одредбе члана 294 став 2 Закона. У примени ове одредбе долази до различитог тумачења и неуједначене праксе судова, што ствара правну несигурност и грађане доводи у неравноправан положај и крши право на правично суђење. Примeнa ове одредбе ствара непотребне трошкове за странке и за суд. Сврха рочишта је само да се тужиоцу омогући да се изјасни о одбацивању тужбе што доводи до додатног оптерећења суда у раду и продужења трајања поступка, Одржавање „рочишта“ са једном од страна у поступку је у супротности са основним начелима парничног поступка те на овај начин се може закључити да се суд директно ставио на страну једне странке у поступку.

Једно од првих питања којима се Форум судија Србије бавио након оснивања је питање судске доставе. Један од закључака истраживања које смо спровели 2016. године је да су узрок недовољно ефикасне доставе различита правила доставе у различитим судским поступцима (опарнични, кривични, извршни...). Сматрамо да је неоппходно не само да се одређене одредбе ЗПП-а додатно појасне и прецизирају већ да је неопходно да се одредбе о судској достави унификују у свим процесним законима. У току је и измена Закона о извршењу и обезбеђењу те је потребно у оба процесна закона правила о достави унификовати.

Постојећи Закон о парничном поступку садржи одредбе које се односе на поступак медијације. Сматрамо да је неопходно изменити нормативни оквир како би се обезбедио одређени степен обавезности странака да пре покретања парнице покушају да спор реше у поступку медијације. Потребно је обезбедити и одређене подстицаје и санкције како би се странке подстакле да приступе медијацији. Једна од мера која може бити подстицај али и санкција за страну која без оправданог разлога не жели да покуша да спор реши мирним путем обавеза сношења трошкова поступка независно од успеха у спору. Такође, потребно је изричито прописати да уколио стране уговоре да ће спор речити мирним путем дауколико не пруже доказ да су то и покушале да суд може тужбу да одбаци.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ