Форум судија Србије доставио је Радној групи за припрему текстова радних верзија Закона о изменама и допунама Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о Високом савету судства предлог за Измену члана 29 Закона о судијама.

Bigstock5

Уставом се забрањује сваки утицај на судију у вршењу судијске фунцкије, али напред наведена одредба није додатно разрађена у нижим општим правним актима, попут Закона о судијама и Пословник о раду Високог савета судства. Штавише, овом проблему приступило се на неадекватан начин и крајње селективно, пошто се у Закону о судијама и не спомиње забрана утицаја на судију у вршењу судијске фунцкије, док је у горе поменутом подзаконском општем правном акту апострофиран, једино, политички утицај, а који је само један у низу облика непримерених утицаја у вршењу судијске фунцкије.

На другој страни, Закон о судијама је недоречен и у домену притужбе коју наводи као једно, генерално, правно средство које је на располагању судији у случају повреде законских права уколико за исте није предвиђен посебан поступак заштите. Додуше, напред наведени општи правни акт је одређенији што се тиче процедуралног аспекта обзиром да је, на садржајнији начин, регулисао поступак поводом изјављене притужбе, али остаје нејасно да ли се притужба може изјавити због (непримереног) утицаја на судију у вршењу судијске фунцкије. Међутим, у Пословнику о раду Високог савета судства не спомиње се, уопште, поступак поводом притужбе због повреде права судије, већ се уводи посебан облик заштите права судије у случајевима политичког утицаја. На тај начин, придат је значај једном од могућих облика непримерених утицаја у вршењу судијске фунцкије који, несумњиво, јесте деликатан, мада је, по свој прилици, и најмање учестао у односу на неке друге, попут медијске кампање.

Полазећи од горе поменутих начелних и апстрактних уставних одредаба, требало би извршити одређене измене и допуне Закона о судијама како би се забрана (непримереног) утицаја на судију у вршењу судијске фунцкије регулисала потпуније и садржајније у односу на постојеће стање, а притужба установила и промовисала као делотворни правни лек против (непримереног) утицаја на судију у вршењу судијске фунцкије.

Текст предлога можете преузети на линку 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ