Форум судија Србије доставио је Министарству правде предлог за измену судског пословника. Предложили смо да се Судски пословник допуни одредбама које би прецизније уредиле начин на који се врши расподела предмета између судија приликом формирања нових већа. Други предлог се односи на могућност формирања „помоћних списа“ док се одлучује по жалби на решење о привременој мери.

51788903_1xxl.jpg

РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА СУДИЈАМА

У циљу обезбеђења једнаке оптерећености свих судија у поступку формирања новог већа у коме ће поступати судија предмети се разврставају по старости и то тако да новоформирано веће чини просек броја предмета одељења, при чему се судији у рад додељује просек броја старих предмета (преко две године по датуму пријема иницијалног акта), просек одељења хитно-старих предмета (преко пет година по датуму пријема иницијалног акта) и просек нарочино хитно-старих предмета (преко десет година по датуму пријема иницијалног акта).

ФОРМИРАЊЕ ПОМОЋНИХ СПИСА

Предалажемо да се одредбе Судског пословника допуне на тај начин што би се предвиделе одредбе које би прописивале да у свим оним случајевима када се списи предмета достављају другостепеном суду на одлучивање о жалбама на решења о привременим мерама, новчаном кажњавању... да се списи доставе жалбеном суду, да првостепени суд сачини помоћни спис и да се настави са првостепеним поступком.

Првостепени суд би формирао „помоћне списе“  на тај начин што би списе предмета фотокопирао. У периоду док су списи предмета у другостепеном суду, првостепени суд би несметано, без непотребног одлагања поступао у предмету, одржавао рочишта. На овај начин омогућило би се да првостепени суд несметано поступа у предмету, коришћењем „помоћних списа“ док се списи предмета налазе у другостепеном суду на одлучивању о жалби.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ