Програм Форума судија Србије

Приступница Форуму судија Србије

Налог рачуноводству за чланарину

Коментар Форума судија Србије на радни текст амандмана Министрарства правде на Устав Републике Србије

Септембар 2018. године

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

из новембра 2018. године

Истраживање о примени Закона о спречавањиу насиља у породици

Емпиријско истраживање Форума судија Србије о примени Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији

Коментари и предлози на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика

Мај 2019. године

Благовремен избор судија - предлог измена нормативног оквира

Мај 2021. године

Суђење на даљину, правни оквир и пракса - монографија

Септембар 2021. године

Извештај CEELI Института - Практичне смернице за коришћење друштвених медија намењена судијама

Maj 2021. godine

Предлог за успостављање етичког одбора

Мај 2021. године

Благовремен избор судија - предлог измена нормативног оквира

Мај 2021. године

Коментар на Нацрт закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације

Април 2021.године

Предлог за измену ЗПП који се односе на спорове мале вредности

Март 2021. године

Предлози за измена и допуна Закона о парничном поступку

Март 2021. године

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ