Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ и Форум судија Србије упутили су Одбору за здравље и породицу и Законодавном одбору Народне скупштине примедбу и предлог за амандман на члан 131, став 1, тачка 4), подтачка 5) предлога Закона о здравственом осигурању којим је предлажено да осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање плаћају делимично учешће у трошковима лечења уколико оболе од неке од болести за коју се спроводе обавезни превентивни прегледи, ако се не одазову на превентивни преглед. Ово би представљало посредно прописану санкцију за осигурана лица и то плаћањем 35% од износа цене третмана.

Logo forum

Наведена удружења сматрају да је интерес државе и јавног здравља да се програми циљаних превентивних прегледа спроведу, како би се предупредило обољевање, и тиме поправило здравље становништва, али и смањили трошкови лечења оболелих лица, али да је предложена одредба противуставна и супротна тексту самог предлога Закона о здравственом осигурању, важећег Закона о здравственом осигурању, Закона о здравственој заштити, Закона о правима пацијената и Закона о јавном здрављу. Поред тога, оваква одредба је противна приницпима који би требало да одликују српски систем осигурања, а то су: солидарност, правичност, једнакости, који су истакнути у постојећем Законом о здравственом осигурању.

Удружења наглашавају да РФЗО није приватно осигурање, већ обавезно здравствено осигурање, због чега не може да кажњава осигурана лица за начин живота који су изабрали, ни посредно ни непосредно.

У свом предлогу СУПРАМ и Форум судија Србије наводе да Закон о правима пацијената и Закон о јавном здрављу прописују превенцију као право, а не као дужност појединца, као и да је предложена одредба о санкционисању „непослушних“ пацијената у супротности са водећом Европском конвенцијом у овој области, као и са Професионалним кодексом лекара у Србији који такође не предвиђа мере принуде (обавезности) у примени превенције. Мере превенције су обавеза здравственог система, а право пацијената.

Најзад, према Закону о правима пацијената гарантује се право на одбијање медицинске мере. Пацијент може одбити лечећу меру чак и када је животно угрожен и тим пре је апсурдно да према спорном предлогу не може да одбије превентивну меру где је опасност тек у изгледу, односно да је може одбити уз пратећу новчану санкцију.

Осим тога, није јасно увођење ове врсте казне према осигураницима, када систем позивања на циљани организовани превентивни преглед до сада није широко заживео, па да би из искуства било јасно да се грађани не одазивају. Став је оба 2 удружења да треба порадити на систему, промоцији и мотивацији, а не на казненој политици и репресији.

Форум судија Србије и СУПРАМ наглашавају да предлогом Закона о здравственом осигурању нису предвиђене санкције за одговорне у случајевима умрлих од болести које подлежу циљаним превентивним прегледима, а за које је налаз између два циклуса ових прегледа био негативан. Дакле, уколико постоји санкција за грађане, треба размислити и о вансудском аутоматском обештећењу за грађане за случајеве лажно негативних резултата превентивних прегледа, што није мали проблем и што би могло указати на недовољан ниво квалитета услуга. Дакле, не само да је противзаконито и противуставно, већ је и нелогично, уводити казнене и друге одредбе напред наведене врсте, када квалитетан систем скрининга циљаних превентивних прегледа још увек није уведен.

Због свега наведеног, СУПРАМ и Форум судија Србије су предложили да предлог одредбе члана 131, став 1, тачка 4), подтачка 5), буде брисан, те да се лечење болести чије је рано откривање предмет циљаног превентивног прегледа, односно скрининга, према одговарајућим националним програмима, пребаци у услуге које се финансирају 100% из здравственог осигурања (без партиципације), односно, под одређеним условима, из буџета Републике Србије, у било којим околностима.

У Београду, 10.02.2019. год.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ