ОСНОВНА ОБУКА МЕДИЈАТОРА

Форум судија Србије је од стране Министарства правде на основу Закона о посредовању у решавању спорова и Правилнника о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке, добио дозволу за спроводјње основне обуке посредника у решавању спорова-медијатора ( у овом тексту речи “посредник у решавању спорова” и “медијатор” су синоними)

 

Ко све може бити медијатор?

Медијатор, односно посредник у решавању спорова може бити лице које је: пословно способно;држављанин Републике Србије; завршило основну обуку за медијатора; има високу стручну спрему; није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова посредовања; има дозволу за посредовање; је уписано у Регистар посредника.

Иако је Форум судија Србије струковно удружење судија обуку могу да похађају сва заинтересована лица.

 

Програм обуке

Програм обуке коју организује Форум судија Србије у потпуности је усклађен са Правилннико програму основне обуке посредника, донетог од стране Министраства правде.

Програм обуке обухвата теме као што су: алтернативно решавање спорова, појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине слушања, вештине постављања питања, вештине прикупљања информација, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.

 

Након окончања обуке

Након окончању обуке полазници стичу Уверење о завршеној основној обуци на основу кога се могу уписати у регистар посредника у решавању спорова и добити дозволу за посредовање у решавању спорова.

 

Уколико сте заинтересовани за похађање основне обуке пријаву можете послати на  office@forumsudija.org.rs

 

Зашто судије требају да заврше основну обуку за медијаторе?

Форум судија Србије као струковно удружење судија препознао је потребу за обуком судија и стицањем знања и вештина медијатора у циљу додатног стручног усавршавања судија. Обука медијатора пружа знања и вештине које могу користити судијама у свакодневном животу и раду.

Интересно преговарање- Упознавање са интересним преговарањем као врстом преговарања која у први план истиче интересе и потребе страна у спору и које доводи до обострано прихватљивог решења има далеко ширу примене од примене у редовном судијском послу.

Вештине активног слушања,постављанај питања, комуникационе вештине које се стичу током обуке медијаора чине судију спремнијим за његов свакодневни посао, олакшавају му комуникацију са странкама, колегама, сарадницима и осталим запосленима.

Препознавање медијабилнних предмета, пружање странкама у поступку потпуних информација о медијацији, упућивање предмета на медијацију биће успешније од стране судије који има завршену обуку за медијатора.

Парнични поступак даје простор да стране постигну договор о мирном решењу спрора и да закључе судско поравнања. Знања о интересном преговарању и технике активног слушања са којима се судија упозна током обуке за медијатора омогућиће му да помогне странама да постигну договор, мирно реше спор и закључе судско поравнаје.

Садашњи Закон даје право судијама да се баве медијацијом ван радног времена и без накнаде. Судије које то желе могу се опробати и у улози медијатора.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ