ОСНОВНА ОБУКА МЕДИЈАТОРА

Форум судија Србије је од стране Министарства правде на основу Закона о посредовању у решавању спорова и Правилнника о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке, добио дозволу за спроводјње основне обуке посредника у решавању спорова-медијатора ( у овом тексту речи “посредник у решавању спорова” и “медијатор” су синоними)

Ко све може бити медијатор?

Медијатор, односно посредник у решавању спорова може бити лице које је: пословно способно;држављанин Републике Србије; завршило основну обуку за медијатора; има високу стручну спрему; није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова посредовања; има дозволу за посредовање; је уписано у Регистар посредника.

Иако је Форум судија Србије струковно удружење судија обуку могу да похађају сва заинтересована лица.

Програм обуке

Програм обуке коју организује Форум судија Србије у потпуности је усклађен са Правилннико програму основне обуке посредника, донетог од стране Министраства правде.

Програм обуке обухвата теме као што су: алтернативно решавање спорова, појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине слушања, вештине постављања питања, вештине прикупљања информација, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.

Након окончања обуке

Након окончању обуке полазници стичу Уверење о завршеној основној обуци на основу кога се могу уписати у регистар посредника у решавању спорова и добити дозволу за посредовање у решавању спорова.

Уколико сте заинтересовани за похађање основне обуке пријаву можете послати на office@forumsudija.org.rs

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ