Благовремен избор судија - предлог измена нормативног оквира

Судство у Републици Србији суочава се бројним кадровским проблемима међу којима се, нарочито, издвајају старосна структура носилаца судијске функције и непопуњеност свих судијских места.


Извештај о праћењу стања у правосуђу за 2020. годину

Предмет овог Извештаја је анализа стања у правосуђу Србије, према важећем правном оквиру, у датом институционалном окружењу и стварним околностима које битно утичу на остваривање и заштиту права грађана у поступку пред судом, као и код остваривања других права и интереса грађана у оквиру правосудног система, укључујући правосудне услуге. Извештај треба да попуни постојећу празнину на плану независног механизма праћења напретка реформе правосуђа заснованог на чињеницама и доказима. Треба имати у виду да постојећи институционални механизми процене резултата и надгледања напретка у реформи правосуђа не одражавају у довољној мери сложеност проблема на нивоу појединачних случајева и ситуација са којима се грађани сусрећу приликом суочавања са судом или тужилаштвом, па се јавља потреба за допуном ових аналитичких инструмената додатним квантитативним и квалитативним оценама. Поред тога, у досадашњој аналитичкој пракси организација цивилног друштва, преовлађује фрагментарни приступ, којим се обрађују поједине уже тематске целине од значаја за приступ правди или заштиту права, док је овај извештај први покушај да се обухвати целина правосудног система.


Право на живот и прекршајна евиденција

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Дакића, судије Основног суда у Новом Саду и члана Форума судија Србије


Дискриминација – шта је то?

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице Љиљане Марјановић Андрић, судије Основног суда у Нишу и члана Форума судија Србије


Коментар на Нацрт закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације

Форум судија Србије сматра да сваки грађанин Републике Србије има подједнака права зајемчена Уставом. Сва та права су темељ једне демократске државе и друштва и само уз њихово поштовање ми можемо бити једна уређена и стабилна држава. Чланице Форума судија Србије сачиниле су Коментар на Нацрт закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације.


Отворена врата правосуђа на тему "Хитне мере за спречавање насиља у породици"

У оквиру пројекта Отворена врата правосуђа дана 08. априла 2021. године у организацији Удружења тужилаца Србије и Форума судија Србије одржана су тематска „Отворена врата“ на тему "Хитне мере за спречавање насиља у породици“


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ