Министарство правде објавило је Радни текст НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА за период 2019-2024. године, и формирало је радну групу за израду овог документа, а такође објавило је и предлог ревидираног Акционог плана за поглавље 23. Форум судија Србије жели да да свој допринос у изради оба ова веома важна документа. Предстојеће Уставне измене видимо као шансу да се ојача независност судства, успостави систем предлагања, избора и напредовања судија заснован на заслугама, додатно уредити дисциплинска одговорност судија и обезбеди поштовање етичког кодекса.

forum-sudija-head03.jpg

Имајући у виду обимност Акционог плана за поглавље 23 и Националне стратегије за реформу правосуђа за период 2019-2024. године, Форум судија Србије сачинио је листу циљева који морају бити приоритети у ова два стратешка документа:

 • Успостављање потпуно објективног, транспарентног и на заслугама заснованог система предлагања, избора и напредовања судија.
 • Високи савет судства  треба да побољша транспарентност у раду, као и да даје потпуно образложење одлука о унапређењима и изборима судија и објављивање тих одлука.
 • Садашњи двоструки систем приступа правостудним професијама треба постепено поједностављати, а до потпуног избора судија из реда лица која су завршила обуку на Правосудној академији успоставити прелазни који ће бити објективан и који ће узети у обзир интересе судијских помоћника и досадашњих полазника почетне обуке Правосудне академије.
 • Високи савет судства  треба да унапреди капацитете за стратешко и буџетско планирање, планирање у области људских ресурса, као и комуникацију са јавношћу.
 • Повећати институционалну независност Високог савета судства, пренети овлашћења са Министарства правде на ВСС за буџет правосуђа и правосудну управу, надзор над судовима, прикупљање статистичких података и усвајање пословника
 • Успоставити механизам за редовно и ефикасно реаговање ВСС у случајевима политичког, или сваког другог непримереног мешања у судство.
 • Потпуности спровести систем који омогућава делотворно и систематско вредновање судија на основу јасних критеријума, где резултати утичу на њихов пут каријере.
 • Успоставити механизми за откривање кршења правила о интегритету и механизам за спровођење дисциплинских санкција који морају бити делотворнији. Ревидирати Етички кодекс узимајући у обзир европске стандарде.
 • Што хитније усвајање свеобухватне стратегије управљања људским ресурсима. Неопходно је утврдити реалну потребу за бројем судија по судовима kao и број стално запослених у суду. Решити питање запослених на одређено врме који у том статусу раде дужи низ година.
 • Програме иницијалне и континуиране обуке које пружа Правосудна академија треба даље унапређивати, и већу пажњу посвећивати обукама које би се односиле на правосудне вештине.
 • Потребно је ојачати стручност и административни капацитет Академије како би Академија успела да одговори задатку једине тачка уласка у правосудну професију.
 • Успоставити јединствени и функционални систем управљања предметима, који ће у комбинацији довести до мерљивог побољшања ефикасности и делотворности правосудног система.
 • Потребно је повезати АВП програме и системе информационе и комуникационе технологије (ИКТ) за обраду предмета и докумената и управљање њима. Омогућити да се у АВП програмима извештаји о раду судија генеришу у скалу са законским и подзаконским актима којима се прописују критеријуми и мерила за оцену рада судија.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ