МЕДИЈАЦИЈА

Медијација је пре свега стање ума. То је другачији начин понашања и размишљања са хуманистичким погледом на спор.

Спорови су уобичајени догађаи у животу и могу имати добре или лоше последице у зависности како се са њима поступа. Медијација је начин решавања спорова али и начин да се спречи настанак спорова сваке врсте.

Трећа страна-медијатор- има два основна циљ:са једне стране да обнови, одржи и унапреди разговор између страна, а са друге стране да помогне странама да нађу решење спора, које решење се заснива на интересима.

Закон дефинише медијацију као поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више медијатора, који странама помаже да постигну споразум.

 

Које су предности медијације за стране у судском спору ?

 • Холистички приступ медијације омогућује да се у њој разматрају два аспелта спора. Први је судски односно оно што је предмет расправљања пред судом, као и други не судски или не правни аспект где улазе питања као што су емоције, потребе, вредности и интересе страна у спору.

 • Оснаживање страна у медијацији омогућава им да саме креирају могућности за решење спора које су засноване на њиховим појединачним интересима и потребама.

 • Из успешне медијације обе стране излазе као победник, што искључује жељу стране која изгуби у судском поступку да поднесе жалбу, покрене нови судски поступка или предузиме друге мере.

 • Стране у медијацији су слободне да одлуче да ли желе да учествују у поступку медијације, да ли желе да из поступка иступе и саме одлучују како ће њихов спор да се реши И то у складу са њиховим интересима.

 • Могућност да се приликом креирања споразума узме у обзир и оно што се може десити и у будућнпсти омогућава странама да надју креативно решење како би спречиле да у будућности додје до нових спорова.

 • Поступак је неформалан што омогућава странама да својом вољом утичу на његов ток, прилагодјавају ток поступка свом слободном времену и утичу на висину трошкова поступка.

 • Мирољубивост поступак медијације и трагање за креативним решењима омогућава странама да реше спор а да не изгубе углед, да из спора изадју “уздигнуте главе”, да после спора остану у добрим личним и пословним односима.

 • Флексибилнност, ефикасност и креативност медијације су могући јер се стране слободно договарају о току и садржини поступка, за разлику од судског поступка где су правила прописана законом и непромењива су, у судском поступку се расправља само о ономе што је предмет тужбеног захтева, док тих ограничења у медијацији нема.

 

Које су предности медијације за судије ?

 • Могућност упућивања предмета на медијацију може повећати ефикасност целог судства, што се више предмета реше у поступку медијације више времена ће судије имати да се посвете осталим предметима.

 • У медијацији се решава цео спорни однос а не само оно што је предмет судског спора (предмет тужбеног захтева), те се на тај начин отклања могућност да страна која је узгубила судси спор уложи жалбу, покрене други судски спор или предузме неке друге мере.

 • И у случају да стране не реше све спорове медијација ће их у некој мери помирити, смањиће разлике међу њима, те ће се преостали поступци који се воде лакше окончати.

 • Упућивање предмета на медијацију омогућује странама да благовремено и ефикасно реше спор, што доприноси изградњи позитивног мишљења о целом правосудју.

 

Које су предности медијације за адвокате ?

 • Висок степен успешно решених предмета у медијацији повећава кредибилитет и углед адвокатцке канцеларије.

 • Кратко време у коме се поступак медијације окончава оставља адвокатцкој канцеларији више времена за остале послове.

 • Успешно решавање предмета у медијацији доприноси повећању приврженост клијената адвокатцкој канцеларији.

 • Све ово повећава профитабилнност адвокатцке канцеларије, узимајући у обзир брзину постизања споразума, задовољство клијената са постигнутим договором и време које је клијент уштедео.

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ