Зашто судије требају да заврше основну обуку за медијаторе?

Форум судија Србије као струковно удружење судија препознао је потребу за обуком судија и стицањем знања и вештина медијатора у циљу додатног стручног усавршавања судија. Обука медијатора пружа знања и вештине које могу користити судијама у свакодневном животу и раду.

Интересно преговарање- Упознавање са интересним преговарањем као врстом преговарања која у први план истиче интересе и потребе страна у спору и које доводи до обострано прихватљивог решења има далеко ширу примене од примене у редовном судијском послу.

Вештине активног слушања,постављанај питања, комуникационе вештине које се стичу током обуке медијаора чине судију спремнијим за његов свакодневни посао, олакшавају му комуникацију са странкама, колегама, сарадницима и осталим запосленима.

Препознавање медијабилнних предмета, пружање странкама у поступку потпуних информација о медијацији, упућивање предмета на медијацију биће успешније од стране судије који има завршену обуку за медијатора.

Парнични поступак даје простор да стране постигну договор о мирном решењу спрора и да закључе судско поравнања. Знања о интересном преговарању и технике активног слушања са којима се судија упозна током обуке за медијатора омогућиће му да помогне странама да постигну договор, мирно реше спор и закључе судско поравнаје.

Садашњи Закон даје право судијама да се баве медијацијом ван радног времена и без накнаде. Судије које то желе могу се опробати и у улози медијатора.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ