Članovi našeg tima:

  • Sanja Kostić

Sanja Kostić, rođena je 1976.godine u Nišu. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu završila je 2001.godine. Master prava Evropskih integracija završila je 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sudija Sanja Kostić je pravnik sa preko 15 godina profesionalnog iskustva u pravosuđu. Sudija je Apelacionog suda u Nišu, mentor i predavač na Pravosudnoj Akademiji, član Nacionalne mreže za primenu evropskog prava u domaćem zakonodavstu.

Registrovana je kao licencirani medijator od 2019. godine, sa kontinuiranim radom u ovoj oblasti sa pet uspešno okončanih medijacija. Sudija Sanja Kostić je takođe učestvovala u osnivanju Info službe u Osnovnom sudu u Nišu 2018. godine. Aktivno učestvuje u organizaciji zaključenja Protokola između Višeg i Osnovnog suda, sa jedne strane i komunalnih preduzeća (JKP Objedinjena naplata, JKP Gorica), Advokatske komore Niša i Grada Niša sa druge strane.

U svojoj dugačkoj i ostvarenoj karijeri pojavila se do sada kao koautor na dva rada vezano za oblast medijacije i to u “Sudska medijacija u Republici Srbiji” i “Priručnik za medijaciju”. Radila je i kao predavač na projektu vezanom za medijaciju u organizaciji Pravosudne Akademije, Novi Sad i Kragujevac na temu “Info službe za alternativno rešavanje sporova”.


 

  • Ivana Milovanović

Ivana Milovanović rođena je 1983. godine u Nišu. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu završila je 2008. godine, student je treće godine doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univeziteta u Nišu. Sudija Ivana Milovanović je pravnik sa preko 10 godina profesionalnog iskustva u pravosuđu. Sudija je i zamenica predsednika Osnovnog suda u Nišu, predavač na „Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić“-Univerzitet Union, članica Nacionalne mreže za primenu evropskih standarada u zaštiti ljudskih prava kao i mentor na Pravosudnoj akademiji.

U Osnovnom sudu u Nišu je tokom 2017-2019. godine bila angažovana u Info službi za podršku alternativnom rešavanju sporova a tokom 2019. godine je bila i koordinator službe. Završila je osnovnu obuku za posrednike i upisana je u registar posrednika Ministarstva pravde. Obavila je više uspešnih medijacija i održala je preko deset osnovnih obuka za posrednike. Pored osnovne obuke završila je i specijalizovane obuke za posrednike i to: „ Mikroekspresije i njihova primena u procesu medijacije-napredna komunikacijska veština“ i „ Posrednik kao registrovani subjekt privrednog poslovanja“.

 


  • Nebojša Đuričić

Nebojša Đuričić rođen je 1980.godine u Beogradu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2004. godine, a master studije takođe na Pravnom fakultetu Unverziteta u Beogradu završio je 2009. godine. Sudija je Višeg suda u Beogradu, sa osamnaest godina radnog iskustva u pravosuđu, mentor i predavač na Pravosudnoj akademiji.

U Drugom osnovnom sudu u Beograduje od 2015. do 2021. godine bio je zadužen za poslove organizovanja i sprovođenja postupaka posredovanja u rešavanju sporova. Učestvovao 2016. godine u osnivanju Info službe za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova Drugog osnovnog suda u Beogradu godine. Kao medijator upisan u registar Ministarstva pravde, sproveo više od 25 medijacija. Pored osnovne obuke završio i obuku za trenere za medijaciju.

Član radne grupe za izradu Nacrta zakona koji reguliše postupak medijacije 2013 godine i 2018. godine, član i Radne grupe za uspostavljanje efikasnog i održivog sistema posredovanja u rešavanju sporova.

Koautor na dva rada vezano za oblast medijacije i to „Podrška primene medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji“ i koautor na vodiču „Medijacija u sudu“.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI