OSNOVNA OBUKA MEDIJATORA

Forum sudija Srbije je od strane Ministarstva pravde na osnovu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova i Pravilnnika o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke, dobio dozvolu za sprovodjnje osnovne obuke posrednika u rešavanju sporova-medijatora ( u ovom tekstu reči “posrednik u rešavanju sporova” i “medijator” su sinonimi)

 

Ko sve može biti medijator?

Medijator, odnosno posrednik u rešavanju sporova može biti lice koje je: poslovno sposobno;državljanin Republike Srbije; završilo osnovnu obuku za medijatora; ima visoku stručnu spremu; nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja; ima dozvolu za posredovanje; je upisano u Registar posrednika.

Iako je Forum sudija Srbije strukovno udruženje sudija obuku mogu da pohađaju sva zainteresovana lica.

 

Program obuke

Program obuke koju organizuje Forum sudija Srbije u potpunosti je usklađen sa Pravilnniko programu osnovne obuke posrednika, donetog od strane Ministrastva pravde.

Program obuke obuhvata teme kao što su: alternativno rešavanje sporova, pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine slušanja, veštine postavljanja pitanja, veštine prikupljanja informacija, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.

 

Nakon okončanja obuke

Nakon okončanju obuke polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci na osnovu koga se mogu upisati u registar posrednika u rešavanju sporova i dobiti dozvolu za posredovanje u rešavanju sporova.

 

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje osnovne obuke prijavu možete poslati naoffice@forumsudija.org.rs

 

Zašto sudije trebaju da završe osnovnu obuku za medijatore?

Forum sudija Srbije kao strukovno udruženje sudija prepoznao je potrebu za obukom sudija i sticanjem znanja i veština medijatora u cilju dodatnog stručnog usavršavanja sudija. Obuka medijatora pruža znanja i veštine koje mogu koristiti sudijama u svakodnevnom životu i radu.

Interesno pregovaranje- Upoznavanje sa interesnim pregovaranjem kao vrstom pregovaranja koja u prvi plan ističe interese i potrebe strana u sporu i koje dovodi do obostrano prihvatljivog rešenja ima daleko širu primene od primene u redovnom sudijskom poslu.

Veštine aktivnog slušanja,postavljanaj pitanja, komunikacione veštine koje se stiču tokom obuke medijaora čine sudiju spremnijim za njegov svakodnevni posao, olakšavaju mu komunikaciju sa strankama, kolegama, saradnicima i ostalim zaposlenima.

Prepoznavanje medijabilnnih predmeta, pružanje strankama u postupku potpunih informacija o medijaciji, upućivanje predmeta na medijaciju biće uspešnije od strane sudije koji ima završenu obuku za medijatora.

Parnični postupak daje prostor da strane postignu dogovor o mirnom rešenju sprora i da zaključe sudsko poravnanja. Znanja o interesnom pregovaranju i tehnike aktivnog slušanja sa kojima se sudija upozna tokom obuke za medijatora omogućiće mu da pomogne stranama da postignu dogovor, mirno reše spor i zaključe sudsko poravnaje.

Sadašnji Zakon daje pravo sudijama da se bave medijacijom van radnog vremena i bez naknade. Sudije koje to žele mogu se oprobati i u ulozi medijatora.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI