Program Foruma sudija Srbije

Pristupnica Forumu sudija Srbije

Nalog računovodstvu

Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Septembar 2018. godine

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

iz novembra 2018. godine

Istraživanje o primeni Zakona o sprečavanjiu nasilja u porodici

Empirijsko istraživanje Foruma sudija Srbije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji

Komentari i predlozi na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Maj 2019. godine

Suđenje na daljinu, pravni okvir i praksa - monografija

Septembar 2021. godine

Izveštaj CEELI Instituta - Praktične smernice za korišćenje društvenih medija namenjena sudijama

Maj 2021. godine

Predlog za uspostavljanje etičkog odbora

Maj 2021. godine

Blagovremen izbor sudija - predlog izmena normativnog okvira

Maj 2021. godine

Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

April 2021.godine

Predlog za izmenu ZPP koji se odnose na sporove male vrednosti

Mart 2021. godine

Predlozi za izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

Mart 2021. godine

Priručnik za primenu alternativnih sankcija

Olga D. Tešović, novembar 2020. godine

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI