Program Foruma sudija Srbije

Pristupnica Forumu sudija Srbije

Nalog računovodstvu

Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Septembar 2018. godine

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

iz novembra 2018. godine

Istraživanje o primeni Zakona o sprečavanjiu nasilja u porodici

Empirijsko istraživanje Foruma sudija Srbije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji

Komentari i predlozi na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Maj 2019. godine

Predlog za uspostavljanje etičkog odbora

Maj 2021. godine

Blagovremen izbor sudija - predlog izmena normativnog okvira

Maj 2021. godine

Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

April 2021.godine

Predlog za izmenu ZPP koji se odnose na sporove male vrednosti

Mart 2021. godine

Predlozi za izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

Mart 2021. godine

Priručnik za primenu alternativnih sankcija

Olga D. Tešović, novembar 2020. godine

Predlog Foruma sudija Srbije za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

Februar 2020. god.

Inicijativa-za-izmenu-Sudskog-poslovnika-Formiranje-ve--a.pdf

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI