Forum sudija Srbije dostavio je Radnoj grupi za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Zakona o uređenju sudova i Zakona o Visokom savetu sudstva predlog za Izmenu člana 29 Zakona o sudijama.

Bigstock5

Ustavom se zabranjuje svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funckije, ali napred navedena odredba nije dodatno razrađena u nižim opštim pravnim aktima, poput Zakona o sudijama i Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva. Štaviše, ovom problemu pristupilo se na neadekvatan način i krajnje selektivno, pošto se u Zakonu o sudijama i ne spominje zabrana uticaja na sudiju u vršenju sudijske funckije, dok je u gore pomenutom podzakonskom opštem pravnom aktu apostrofiran, jedino, politički uticaj, a koji je samo jedan u nizu oblika neprimerenih uticaja u vršenju sudijske funckije.

Na drugoj strani, Zakon o sudijama je nedorečen i u domenu pritužbe koju navodi kao jedno, generalno, pravno sredstvo koje je na raspolaganju sudiji u slučaju povrede zakonskih prava ukoliko za iste nije predviđen poseban postupak zaštite. Doduše, napred navedeni opšti pravni akt je određeniji što se tiče proceduralnog aspekta obzirom da je, na sadržajniji način, regulisao postupak povodom izjavljene pritužbe, ali ostaje nejasno da li se pritužba može izjaviti zbog (neprimerenog) uticaja na sudiju u vršenju sudijske funckije. Međutim, u Poslovniku o radu Visokog saveta sudstva ne spominje se, uopšte, postupak povodom pritužbe zbog povrede prava sudije, već se uvodi poseban oblik zaštite prava sudije u slučajevima političkog uticaja. Na taj način, pridat je značaj jednom od mogućih oblika neprimerenih uticaja u vršenju sudijske funckije koji, nesumnjivo, jeste delikatan, mada je, po svoj prilici, i najmanje učestao u odnosu na neke druge, poput medijske kampanje.

Polazeći od gore pomenutih načelnih i apstraktnih ustavnih odredaba, trebalo bi izvršiti određene izmene i dopune Zakona o sudijama kako bi se zabrana (neprimerenog) uticaja na sudiju u vršenju sudijske funckije regulisala potpunije i sadržajnije u odnosu na postojeće stanje, a pritužba ustanovila i promovisala kao delotvorni pravni lek protiv (neprimerenog) uticaja na sudiju u vršenju sudijske funckije.

Tekst predloga možete preuzeti na linku

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI