MEDIJACIJA

Medijacija je pre svega stanje uma. To je drugačiji način ponašanja i razmišljanja sa humanističkim pogledom na spor.

Sporovi su uobičajeni događai u životu i mogu imati dobre ili loše posledice u zavisnosti kako se sa njima postupa. Medijacija je način rešavanja sporova ali i način da se spreči nastanak sporova svake vrste.

Treća strana-medijator- ima dva osnovna cilj:sa jedne strane da obnovi, održi i unapredi razgovor između strana, a sa druge strane da pomogne stranama da nađu rešenje spora, koje rešenje se zasniva na interesima.

Zakon definiše medijaciju kao postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više medijatora, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

 

Koje su prednosti medijacije za strane u sudskom sporu ?

 • Holistički pristup medijacije omogućuje da se u njoj razmatraju dva aspelta spora. Prvi je sudski odnosno ono što je predmet raspravljanja pred sudom, kao i drugi ne sudski ili ne pravni aspekt gde ulaze pitanja kao što su emocije, potrebe, vrednosti i interese strana u sporu.

 • Osnaživanje strana u medijaciji omogućava im da same kreiraju mogućnosti za rešenje spora koje su zasnovane na njihovim pojedinačnim interesima i potrebama.

 • Iz uspešne medijacije obe strane izlaze kao pobednik, što isključuje želju strane koja izgubi u sudskom postupku da podnese žalbu, pokrene novi sudski postupka ili preduzime druge mere.

 • Strane u medijaciji su slobodne da odluče da li žele da učestvuju u postupku medijacije, da li žele da iz postupka istupe i same odlučuju kako će njihov spor da se reši I to u skladu sa njihovim interesima.

 • Mogućnost da se prilikom kreiranja sporazuma uzme u obzir i ono što se može desiti i u budućnpsti omogućava stranama da nadju kreativno rešenje kako bi sprečile da u budućnosti dodje do novih sporova.

 • Postupak je neformalan što omogućava stranama da svojom voljom utiču na njegov tok, prilagodjavaju tok postupka svom slobodnom vremenu i utiču na visinu troškova postupka.

 • Miroljubivost postupak medijacije i traganje za kreativnim rešenjima omogućava stranama da reše spor a da ne izgube ugled, da iz spora izadju “uzdignute glave”, da posle spora ostanu u dobrim ličnim i poslovnim odnosima.

 • Fleksibilnnost, efikasnost i kreativnost medijacije su mogući jer se strane slobodno dogovaraju o toku i sadržini postupka, za razliku od sudskog postupka gde su pravila propisana zakonom i nepromenjiva su, u sudskom postupku se raspravlja samo o onome što je predmet tužbenog zahteva, dok tih ograničenja u medijaciji nema.

 

Koje su prednosti medijacije za sudije ?

 • Mogućnost upućivanja predmeta na medijaciju može povećati efikasnost celog sudstva, što se više predmeta reše u postupku medijacije više vremena će sudije imati da se posvete ostalim predmetima.

 • U medijaciji se rešava ceo sporni odnos a ne samo ono što je predmet sudskog spora (predmet tužbenog zahteva), te se na taj način otklanja mogućnost da strana koja je uzgubila sudsi spor uloži žalbu, pokrene drugi sudski spor ili preduzme neke druge mere.

 • I u slučaju da strane ne reše sve sporove medijacija će ih u nekoj meri pomiriti, smanjiće razlike među njima, te će se preostali postupci koji se vode lakše okončati.

 • Upućivanje predmeta na medijaciju omogućuje stranama da blagovremeno i efikasno reše spor, što doprinosi izgradnji pozitivnog mišljenja o celom pravosudju.

 

Koje su prednosti medijacije za advokate ?

 • Visok stepen uspešno rešenih predmeta u medijaciji povećava kredibilitet i ugled advokatcke kancelarije.

 • Kratko vreme u kome se postupak medijacije okončava ostavlja advokatckoj kancelariji više vremena za ostale poslove.

 • Uspešno rešavanje predmeta u medijaciji doprinosi povećanju privrženost klijenata advokatckoj kancelariji.

 • Sve ovo povećava profitabilnnost advokatcke kancelarije, uzimajući u obzir brzinu postizanja sporazuma, zadovoljstvo klijenata sa postignutim dogovorom i vreme koje je klijent uštedeo.

 

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI