Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku nije okončan Forum sudija Srbije dostavio Ministarstvu pravde predlog izmena i dopuna ZPP- a. Predlog izmena i dopuna koji smo sačinili odnosi se na više od trideset članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da treba da budu izmenjeni ili dopunjeni. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja punomoćja, delagacije nadležnosti, gubitka parnične sposobnosti tokom postupka, troškova postupka, posedbne revizije, parnice, postupanje suda nakon ukidanja odluke....

Logo forum

Prilikom sačinjavanja Predlog izmena i Dopuna zakona o parničnom postupku rukovodili smo se potrebom da se stvore bolji procesni uslovi kako bi sud postupao efikasnije a ujedno pružao kvalitetniju pravnu zaštitu. Okončanje postupka u razumnom roku kao element prava na pravično suđenje mora svima biti cilj, ali za to pored stručnih i odgovornih sudija, odgovarajućih uslova rada neophodna su i adekvatna zakonska rešenja.

Posebno bi istakli predlog za brisanje odredbe člana 294 stav 2 Zakona. U primeni ove odredbe dolazi do različitog tumačenja i neujednačene prakse sudova, što stvara pravnu nesigurnost i građane dovodi u neravnopravan položaj i krši pravo na pravično suđenje. Primena ove odredbe stvara nepotrebne troškove za stranke i za sud. Svrha ročišta je samo da se tužiocu omogući da se izjasni o odbacivanju tužbe što dovodi do dodatnog opterećenja suda u radu i produženja trajanja postupka, Održavanje „ročišta“ sa jednom od strana u postupku je u suprotnosti sa osnovnim načelima parničnog postupka te na ovaj način se može zaključiti da se sud direktno stavio na stranu jedne stranke u postupku.

Jedno od prvih pitanja kojima se Forum sudija Srbije bavio nakon osnivanja je pitanje sudske dostave. Jedan od zaključaka istraživanja koje smo sproveli 2016. godine je da su uzrok nedovoljno efikasne dostave različita pravila dostave u različitim sudskim postupcima (oparnični, krivični, izvršni...). Smatramo da je neopphodno ne samo da se određene odredbe ZPP-a dodatno pojasne i preciziraju već da je neophodno da se odredbe o sudskoj dostavi unifikuju u svim procesnim zakonima. U toku je i izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju te je potrebno u oba procesna zakona pravila o dostavi unifikovati.

Postojeći Zakon o parničnom postupku sadrži odredbe koje se odnose na postupak medijacije. Smatramo da je neophodno izmeniti normativni okvir kako bi se obezbedio određeni stepen obaveznosti stranaka da pre pokretanja parnice pokušaju da spor reše u postupku medijacije. Potrebno je obezbediti i određene podsticaje i sankcije kako bi se stranke podstakle da pristupe medijaciji. Jedna od mera koja može biti podsticaj ali i sankcija za stranu koja bez opravdanog razloga ne želi da pokuša da spor reši mirnim putem obaveza snošenja troškova postupka nezavisno od uspeha u sporu. Takođe, potrebno je izričito propisati da ukolio strane ugovore da će spor rečiti mirnim putem daukoliko ne pruže dokaz da su to i pokušale da sud može tužbu da odbaci.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI