Otvorena vrata pravosuđa na temu "Koliko traje suđenje u prekršajnim postupcima i šta je važno da znaju stranke u tim postupcima?"

Tematska „Otvorena vrata pravosuđa“ u saradnji sa Prekršajnim sudom u Novom Sadu održana su 24.06.2021. godine u onlajn formatu. Tema ovog događaja bila je „Koliko traje suđenje u prekršajnim postupcima i šta je važno da znaju stranke u tim postupcima?“, a učesnici su bili sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu dr Sanja Strgar, komandir SPI Zapad PU Novi Sad Milan Dražić i advokat Dejan Ukropina.


Blagovremen izbor sudija - predlog izmena normativnog okvira

Sudstvo u Republici Srbiji suočava se brojnim kadrovskim problemima među kojima se, naročito, izdvajaju starosna struktura nosilaca sudijske funkcije i nepopunjenost svih sudijskih mesta.


Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije, prema važećem pravnom okviru, u datom institucionalnom okruženju i stvarnim okolnostima koje bitno utiču na ostvarivanje i zaštitu prava građana u postupku pred sudom, kao i kod ostvarivanja drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge. Izveštaj treba da popuni postojeću prazninu na planu nezavisnog mehanizma praćenja napretka reforme pravosuđa zasnovanog na činjenicama i dokazima. Treba imati u vidu da postojeći institucionalni mehanizmi procene rezultata i nadgledanja napretka u reformi pravosuđa ne odražavaju u dovoljnoj meri složenost problema na nivou pojedinačnih slučajeva i situacija sa kojima se građani susreću prilikom suočavanja sa sudom ili tužilaštvom, pa se javlja potreba za dopunom ovih analitičkih instrumenata dodatnim kvantitativnim i kvalitativnim ocenama. Pored toga, u dosadašnjoj analitičkoj praksi organizacija civilnog društva, preovlađuje fragmentarni pristup, kojim se obrađuju pojedine uže tematske celine od značaja za pristup pravdi ili zaštitu prava, dok je ovaj izveštaj prvi pokušaj da se obuhvati celina pravosudnog sistema.


Pravo na život i prekršajna evidencija

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije


Diskriminacija – šta je to?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije


Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

Forum sudija Srbije smatra da svaki građanin Republike Srbije ima podjednaka prava zajemčena Ustavom. Sva ta prava su temelj jedne demokratske države i društva i samo uz njihovo poštovanje mi možemo biti jedna uređena i stabilna država. Članice Foruma sudija Srbije sačinile su Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI