Након усвајања измене Устава Републике Србије очекује нас усклађивање сета правосудних закона са новим одредбама Устава које се односе на правосуђе. Предстојеће измена закона су добра прилика да се измене закони и у погледу других важних питања. Од начина на који се буду формулисала законска решења зависи ће и да ли ће се остварити и сврха Уставне реформе у области правосуђа. У предстојећем периоду упознаћемо јавност са предлозима Форума судија Србије који се тичу положаја судија: Обом приликом желели би смо да упознамо јавност са предлозима који се тичу материјалног положаја судија.

forum-sudija-head03.jpg

Материјални положај судија и услови рада су, како према важећим домаћим прописима, тако и препорукама и међународним конвенцијама, гаранција независности судства као гране власти. Стога Форум судија Србије сматра да је побољшање материјалног положаја и  услова рада судија (па и свих запослених у правосуђу) од круцијалног значаја за остваривање права грађана на правично суђење. Бројни међународни документи говоре о платама и накнадама судија кроз питање њихове независности, непристрасности и интегритета. Судије које обављају судијске функције у професионалном својству имају право на накнаду, чији је ниво одређен тако да их штити од притисака који имају за циљ да утичу на њихове одлуке и уопште на њихово понашање у оквиру њихове надлежности, чиме се нарушава њихова независност и непристрасност.

У том смислу, сматрамо да  би основницу плате судије требало  ставити у однос са просечном зарадом, са једне стране, и са просечном потрошачком корпом, са друге стране, уз прецизирање методологије  на основу које ће се тачно вршити обрачун. «Основица за обрачун и исплату плата судије утврђује се Законом о буџету, али тако да тај износ основице не може бити нижи од износа који омогућава да  плата судије у првој платној групи буде у висини двоструке просечне зараде у РС  према последњим познатим   статистичким месечним  подацима

Такође, потребно је размотрити и начин на који се повећавају плате судија. У овом тренутку плате судије се повећавају само приликом напредовања судије у виче инстанце. Међутим, немају све судије интерес да напредују у судове виших инстанци,  јер то често подразумева и промену места рада у односу на место становања, као и промену материје у којој поступају. Различит је посао судије који суди у првом степену и  судије у већу другостепеног суда, што не одговара свакоме. Могло би се размотрити, што као решење постоји у једном броју европских земаља, да  се судијама повећава плата у зависности од година радног стажа (10, 20 и 30)

"Уколико судија обавља судијску функцију дуже од десет година у суду истог ранга  и остварује резултате рада у домену квантитета  који се мере као изузетно успешни, прелази у наредну платну групу по којој се рачуна његова зарада. Уколико и наредних 10 година остварију исте резултате прелази у наредну платну групу,  а након протека наредних 10 година у следећу платну групу."

Целовит предлог који се односи на плате судија можете погледати на следећем линку.

Друго, веома важно питање које се тиче материјалног положаја судија је питање плата. Форум судија Србије је  на становишту да судија  и након пензионисања треба да има приходе који су у складу са достојанством функције коју је вршио до пензионисања. Сада је просечна пензија судије скоро упола мања од његове плате, а самим тим мања за пензионисаног судију основног суда  и од просечне зараде у РС која у 2021. години износи нето 64.639,00 динара. Пензија судији не омогућава да након  пензионисања живи у складу са достојанством функције коју је обављао, поготово због повећане потребе за туђом помоћи и лечењем у том периоду живота.

Предлог Форума судија Србије је да се Закон о судијама допуни тако што ће одређивати висину  пензију судије  који је те послове обављао минимум 20 година у износу последње плате умањено за 1 еуро.

Целовит предлог који се односи на пензије судија  можете погледати на следећем линку.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ