Форума судија Србије доставио је Министарству правде предлог за измену судског пословника, како би се допунио одредбама које се односе на: формирање Инфо служби за подршку медијације, формирање „М“ уписника, допуне постојећих уписника и измене извештаја о раду судија.

Medijacija
1. ИНФО-СЛУЖБА ЗА ПОДРШКУ АЛТЕРНАТИВНИМ НАЧИНИМА РЕШЕВАЊА СПОРОВА
Упутством о унапређењу медијације које је усвојено од стране Министарства правде, Високог савета судства и Врховног касационог суда 28 јуна 2017.године прописано је да су сви основни виши и привредни судови дужни да формирају Инфо службе за подршку медијацији. Судски пословник не садржи одредбе које регулишу ово питање, те сматрамо да је потребно да се на одговарајући начин ово питање регулише и Судски пословник. 
 
2. УСПОСТАВЉАЊЕ „М“ УПИСНИКА
Сада важеће одредбе Судског пословника предиђају помоћну евиденцију, образац 105 - Евиденција предмета упућених на медијацију и Агнцији за мирно решавање радних спорова је помоћна евиденција. Указали би да ова евиденција пре свега не евидентира поступке медијације које су покренути а да при том се не води судски спор. Такође, евиденција није довољно прецизна, не обухвата све податеке које би морала да обухвата по начем мишљењу. Судски пословник осим садржине овог обрасца не садржи одредбе које ближе уређују начин вођења ове помоћне евиденције.
 
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДИЈЕ 
Да би пратили и вредновали предмете које судија упућује и решава медијацијом потребно је изменити део пословника који се односи на састављање извештаја о раду судије. Тренутно извештај за судије не садржи податке о медијацији.
Потребно је додати рубрику: 
Број предмета успешно решених у поступку посредовања у решавању спорова по упиту судије (упутио на медијацију)
Број предмета које је судија решио у поступку посредовањау решавању спорова ( медијацији)

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ