Предлог измена и допуна које смо сачинили односи се на тридесетак чланова Закона о парничном поступку за које сматрамо да требају да буду измењени, допуњени или обрисани. Предлози се односе на одредбе које регулишу питања дисциплинске одговорности судија, делегације надлежности, вредност предмета спора, трошкова поступка, парнице, он-лине суђења или суђења на даљину...

51788903_1xxl.jpg

Влада Републике Србије је 27.априла 2016.године усвојила Акциони план за Поглавље 23, који је израђен након вишемесечног процеса, а све у складу са препорукама из Извештаја о скринингу за Преговарачко поглавље 23. Уследило је и ревидирање акционог плана, чија реализација нам предстоји. Једно од бројних питања која су обухваћена Акционим планом је и измена Закона о парничном поступку.

Министарство правде је 2017. године формирало радну групу за сачињавање предлога измена и допуна Закона о парничном поступку. Министарство правде је током фебруара мсесеца 2021. позвало судове и стручну јавност да достави предлоге измена и допуна, који позив смо искористили и Министарству правде доставили своје предлоге.

Предлог измена и допуна које смо сачинили односи се на тридесетак чланова Закона о парничном поступку за које сматрамо да требају да буду измењени, допуњени или обрисани. Предлози се односе на одредбе које регулишу питања дисциплинске одговорности судија, делегације надлежности, вредност предмета спора, трошкова поступка, парнице, он-лине суђења или суђења на даљину...

Приликом сачињавања Предлога измена и Допуна Закона о парничном поступку руководили смо се ситуацијом створеном пандемијом вируса Цовид-19 и потребом да се правни систем прилагоди садашњем стању ствари, увођењем суђења на даљину, а све у циљу постизања ефикасније а уједно и квалитетније правне заштите. Економичност поступка представља један од основних начела којим се треба руководити приликом вођења судског поступка, као и вођење поступка у разумном року који су узајамно повезани а све као циљ заштите оне слабије стране у поступку, вођења кратких и ефикасних спорова у којима ће права слабије стране у поступку бити заштићене у најкраћем року и на најефикаснији начин.

Истакли бисмо увођење он лине суђења или суђења на даљину који представљају новину у складу са актуелнном епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом Цовид-19. То је пракса која у неким земљама постоји деценијама због просторних удаљености и економичности вођења поступка. Неоходно је овакву могућност дати и у нашем законодавству јер је то у складу са новонасталом ситуацијом а уједно је практично и неопходно. То би олакшало и расподелу предмета и лако омогућило делегацију предмета мање оптерећеним судовима у земљи. Судјење на даљину као нужна потреба у тренутној ситуацији, посебно имајући у виду спорове у којима странке лица која живе или дуже бораве у иностранству, може постати стандардна могућност у судским споровима и након епидемије.

Једно од првих питања којима се Форум судија Србије бавио након оснивања је питање судске доставе. То је идаље остало једно од битнијих питања којима се Форум бави, покушај усклађивања правила доставе у различитим судским поступцима (парничном, кривичном, извршном...). Сматрамо да је неопходно не само да се одређене одредбе ЗПП-а додатно појасне и прецизирају већ је неопходно да се одређене одредбе измене и усагласе а неке од њих и избришу. Сматрамо да је наш правосудни систем спреман да учини велики искорак и сву доставу измедју правних лица, адвоката и државних органа пренесе на електронску доставу. Електронска достава за физика лица била би могућност али не и обавеза. На овај начин убрзала би се комуникација између судова и странака, као и између самих странака, убрзали судски поступци и смањили трошкови.

Потребно је обратити пажњу на чланове који се налазе у ЗПП-у а којима није место у њему јер су опширније објашњени и прецизирани у неком другом закону. Приликом предлога за брисање одређених чланова имали смо у виду законе у којима се ти чланови налазе и у којима су прецизирани као што су чланови о дисциплинској одговорности судија којима није место у ЗПП-у јер се они већ налазе у Закону о судијама.

Одредбе које регулишу питања надлежности садржане су како у ЗПП тако и законима које уређују питања потрошача и корисника финансијских услуга. Ове одредбе је потребно унификовати и на једном месту систематизовати. Сматрамо да је неопходно у ЗПП недвосмислено прописати искључиву надлежност суда по месту пребивалишта потрошача или корисника финансијских услуга. На овај начин у овој врсти спорова надлежан би био само суд који не надлежан за територију на којој потрошач или корисник финансијских услуга има пребивалиште. Спречило би се и уговарање другог надлежног суда.

Постојећи Закон о праничном поступку садржи одредбе које се односе на поступак медијације. Сматрамо да је неопходно информисати странке пре покретања парничног поступка о могућности решавања поступка мирним путем у поступку медијације. Потребно је информисати и образовно приступити овом поступку како би саме странке као и адвокати знали за ову могућност, јер би на овај начин омогућили да се поступци реше на другачији начин тамо где постоји могућност без сувишних трошкова и дуготрајних парница. Такође, потребно је изричито прописати да уколико стране уговоре да ће спор решити мирним путем а не доставе доказ о томе да су то и покушале да суд може тужбу да одбаци.

Детаљан предлог за измену Закона о парничном поступку из 2021.године можете преузети на следећем линку.

У оквиру пројекта Анализа спорова мале вредности, подржаног од стране УСАИД РОЛПС пројекта, сачињена је Анализа спорова мале вредности, чији саставни део је и предлог за измену ЗПП у делу који се односи на спорове мале вредности.

Такође Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку из 2019. године можете бити преузет.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ