Форум судија Србије сматра да сваки грађанин Републике Србије има подједнака права зајемчена Уставом. Сва та права су темељ једне демократске државе и друштва и само уз њихово поштовање ми можемо бити једна уређена и стабилна држава. Чланице Форума судија Србије сачиниле су Коментар на Нацрт закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације.

forum-sudija-head03.jpg

Дискриминације представљају једну од најосетљивијих тема данашњице којој се мора посветити пажња. Само уз чврсту потпору у Уставу Закон о забрани дискриминације може имати свој ослонац. Његове измене су неопходне у циљу што боље заштите сваког појединца. Промовисање једнакости и недискриминације је обавеза свих у нашем друштву.Сматрамо да је нацрт измена и допуна Закона о забрани дискриминације садржајан и у складу са новим тенденцијама и уоченим потребама заштите одређених лица или група лица. Србија као земља на путу европских интеграција треба да тежи што бољем усаглашавању својих прописа са прописима ЕУ. Такође, велики бенефит овог нацрта јесте и тежња да се закон и законске дефиниције ускладе са праксом Европског суда за људска права и ставовима које је овај суд заузео.

Мишљења смо да је потребно појачати улогу Повереника у помоћи дискриминисаним лицима да своја права остваре пред судом и дати му активинију улогу у том правцу. Такође Законом би требало дефинисати претпостављену дискриминацију, као посебан облик дискриминације, односно као дискриминацију која се заснива на претпостављеним карактеристикама. У законском тексту је такође потребно више пажње посветити позитивној дискриминацији, будући да је у сваком друштву одређени степен диференцијације легитиман и нужан у циљу исправљања постојећих неједнакости и посебне заштите афирмације угрожених и маргинализованих група и појединаца.

Постојећи Закон о забрани дискриминације потребно је допунити и изменити у неким сегментима где постоји бојазан од правних недоумица или недовољно регулисаних чланова. Такође је потребно обратити пажњу на чланове за које се има потреба за брисањем јер се неки чланови бесптребно налазе у овом као и у још неким законима. Генералнно потребно је већу пажњу у законском тексту посветити осетљивим статусима или личним својствима на којим се заснива разлика у третману и у односу на њих на неки начин увести примену формуле о озбиљним разлозима, а све по узору на праксу Европском суда за људска права и наравно прописима ЕУ.

Коментар на Нацрт закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације сачиниле су колегинице Љиљана Марјановић Андрић, Снежана Марјановић и Драгана Марчетић. Коментар можете преузети на линку.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ