Анализа спорова мале вредности

Форум судија Србије уз подршку USAID Пројекта владавине права у периоду од децембра 2018. године до октобра 2019. године спровешче истраживање спорова мале вредности у судовима опште надлежности.


Израда Приручника за Закон о парничном поступку

Форум судија Србије је успешно окончао пројекат подржан од стране Холандске амбасаде који је имао за циљ израду Приручника за Закон о парничном поступку.


Округли сто - Спорна питања на тему трошкова парничног поступка

Форум судија Србије и Правосудна академија су дана 20.04.2017. године организовали округли сто ради разјашњења спорних питања у вези трошкова парничног поступка који се јављају у раду судова. Теме разговора, учеснике скупа и значај организовања овог округлог стола представио је председник Управног одбора Форума судија Србије, судија Небојша Ђуричић, да би предавачи, и то: Зорана Делибашић, судија Апелационог суда у Београду, Јелена Стевановић, судија Вишег суда у Београду, Снежана Марјановић и Весна Филиповић, судије Првог основног суда у Београду, у својим излагањима указале на судску праксу, ставове судова и све дилеме које се јављају у вези примене важећих законских норми на пољу трошкова парничног поступка.


Усклађивање АВП програма са важећим критеријумима и мерилима за вредновање рада

Форум судија Србије се залаже за успостављање објективних, јасних, унапред прописаних и мерљивих критеријума за избор, напредовање и одговорност судија. Као основ за вредновање рада судија морају да послуже статистички извештаји кој се генеришу у АВП програмима.


Предлог за успостављање јединствене електронске базе података о осуђеним лицима која су на издржавању казне затвора у Републици Србији и лицима која се налазе у притвору

Немогућност обезбеђења присуства окривљеног и других учесника у кривичном поступку чије је присуство неопходно доводи до одуговлачења судског поступка и тиме нарушава начело ефикасности судског поступка.


Посредовање у решавању спорова - медијација

Иакоје посредовање у решавању спорова-медијација у наш правни систем уведена још пре више од десет година нису постигнути жељени резултати и број спорова који се реши на овај начи је за сада занемарљив.

Сматрамо да је неопходно промовисање медијације као алтернативног начина решавања спорова не само у погледу спорова за чије је решавање надлежан суд или други државни орган већ и за решавање свих спорова како би се створила свест да се спорови могу решити договором и мирним путем.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ