Otvorena vrata pravosuđa

Forum sudija Srbije učestvuje u projektu „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a. Cilj projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa.
Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.


Analiza sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešče istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.


Izrada Priručnika za Zakon o parničnom postupku

Forum sudija Srbije je uspešno okončao projekat podržan od strane Holandske ambasade koji je imao za cilj izradu Priručnika za Zakon o parničnom postupku.


Okrugli sto - Sporna pitanja na temu troškova parničnog postupka

Forum sudija Srbije i Pravosudna akademija su dana 20.04.2017. godine organizovali okrugli sto radi razjašnjenja spornih pitanja u vezi troškova parničnog postupka koji se javljaju u radu sudova. Teme razgovora, učesnike skupa i značaj organizovanja ovog okruglog stola predstavio je predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, sudija Nebojša Đuričić, da bi predavači, i to: Zorana Delibašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Jelena Stevanović, sudija Višeg suda u Beogradu, Snežana Marjanović i Vesna Filipović, sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, u svojim izlaganjima ukazale na sudsku praksu, stavove sudova i sve dileme koje se javljaju u vezi primene važećih zakonskih normi na polju troškova parničnog postupka.


Usklađivanje AVP programa sa važećim kriterijumima i merilima za vrednovanje rada

Forum sudija Srbije se zalaže za uspostavljanje objektivnih, jasnih, unapred propisanih i merljivih kriterijuma za izbor, napredovanje i odgovornost sudija. Kao osnov za vrednovanje rada sudija moraju da posluže statistički izveštaji koj se generišu u AVP programima.


Predlog za brisanje člana 294 stav 2 ZPP - “Ročište za odbačaj tužbe”

Prvi predlog za izmenu zakona sa kojim je Forum sudija Srbije izašao u javnost je predlog za prisanje odredbe člana 294. stava 2 Zakona o parničnom postupku.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI