SUPRAM i Forum sudija Srbije uputili su Odboru za zdravlje i porodicu i Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primedbu i predlog za amandman na predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM i Forum sudija Srbije uputili su Odboru za zdravlje i porodicu i Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primedbu i predlog za amandman na član 131, stav 1, tačka 4), podtačka 5) predloga Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je predlaženo da osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje plaćaju delimično učešće u troškovima lečenja ukoliko obole od neke od bolesti za koju se sprovode obavezni preventivni pregledi, ako se ne odazovu na preventivni pregled.
Ovo bi predstavljalo posredno propisanu sankciju za osigurana lica i to plaćanjem 35% od iznosa cene tretmana.


Saopštenje za javnost Foruma sudija Srbije povodom Predloga izmene zakona o parničnom postupku iz novembra 2018. godine

Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku nije okončan Forum sudija Srbije dostavio Ministarstvu pravde predlog izmena i dopuna ZPP- a.

Predlog izmena i dopuna koji smo sačinili odnosi se na više od trideset članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da treba da budu izmenjeni ili dopunjeni. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja punomoćja, delagacije nadležnosti, gubitka parnične sposobnosti tokom postupka, troškova postupka, posedbne revizije, parnice, postupanje suda nakon ukidanja odluke....


Saopštenje Foruma sudija Srbije povodom događaja koji su obeležili ustavnu debatu tokom februara 2018. godine

Forum sudija Srbije smatra da Ustav Republike Srbije koji postavlja i održava temelje demokratije naše države i omogućava uravnoteženu distribuciju vlasti i moći, treba da bude u istim maniru i izmenjen, u duhu tolerancije, razmene mišljenja svih zainteresovanih učesnika i javnosti i usvajanjem kroz slobodnu debatu najboljih pravnih principa demokratije, u korist svih građanki i građana Republike Srbije.


Volontiranju u sudu (ne)vidi se kraj

Foruma sudija Srbije je početkom 2016. godine ukazao na nezavidan položaj sudijskih pripravnika - volontera.


Preuzimaju li mediji ulogu „vrhovnih“ sudija?

Saopštenje za javnost povodom komentarisanja rada sudija u nepravosnažno okončanom predmetu


Saopštenje za medije SUPRAM i Foruma sudija Srbije povodom Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije kojim se ukida pretpostavka krivice

Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije kod odgovornosti po osnovu krivice ne sadrži pretpostavku krivice kakva danas postoji u pravnom sistemu Srbije i predviđena je članom 154 Zakona o obligacionim odnosima.