Analiza sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešče istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.


Izrada Priručnika za Zakon o parničnom postupku

Forum sudija Srbije je uspešno okončao projekat podržan od strane Holandske ambasade koji je imao za cilj izradu Priručnika za Zakon o parničnom postupku.


Okrugli sto - Sporna pitanja na temu troškova parničnog postupka

Forum sudija Srbije i Pravosudna akademija su dana 20.04.2017. godine organizovali okrugli sto radi razjašnjenja spornih pitanja u vezi troškova parničnog postupka koji se javljaju u radu sudova. Teme razgovora, učesnike skupa i značaj organizovanja ovog okruglog stola predstavio je predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, sudija Nebojša Đuričić, da bi predavači, i to: Zorana Delibašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Jelena Stevanović, sudija Višeg suda u Beogradu, Snežana Marjanović i Vesna Filipović, sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, u svojim izlaganjima ukazale na sudsku praksu, stavove sudova i sve dileme koje se javljaju u vezi primene važećih zakonskih normi na polju troškova parničnog postupka.


Usklađivanje AVP programa sa važećim kriterijumima i merilima za vrednovanje rada

Forum sudija Srbije se zalaže za uspostavljanje objektivnih, jasnih, unapred propisanih i merljivih kriterijuma za izbor, napredovanje i odgovornost sudija. Kao osnov za vrednovanje rada sudija moraju da posluže statistički izveštaji koj se generišu u AVP programima.


Predlog za uspostavljanje jedinstvene elektronske baze podataka o osuđenim licima koja su na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji i licima koja se nalaze u pritvoru

Nemogućnost obezbeđenja prisustva okrivljenog i drugih učesnika u krivičnom postupku čije je prisustvo neophodno dovodi do odugovlačenja sudskog postupka i time narušava načelo efikasnosti sudskog postupka.


Posredovanje u rešavanju sporova - medijacija

Iakoje posredovanje u rešavanju sporova-medijacija u naš pravni sistem uvedena još pre više od deset godina nisu postignuti željeni rezultati i broj sporova koji se reši na ovaj nači je za sada zanemarljiv.

Smatramo da je neophodno promovisanje medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova ne samo u pogledu sporova za čije je rešavanje nadležan sud ili drugi državni organ već i za rešavanje svih sporova kako bi se stvorila svest da se sporovi mogu rešiti dogovorom i mirnim putem.