Forum sudija Srbije učestvuje u projektu „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a

Cilj projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.


Forum sudija Srbije objavio konkurs za angažovanje konsultanta/ekperta za potrebe implementacije projekta „Analiza sporova male vrednosti“

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se odnose na sporove male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku.

FSS na osnovu gore navedenog i potpisanog ugovora sa donatorom ima obavezu da realizuje pomenuti projekat u periodu od decembra 2018. godine do septembra 2019. godine.

U okviru projekta FSS izradjuje Anizu sporova male vrednosti, i sa tim u vezi objavljuje ovaj konkurs za angažovanje konsultanata/ekperata za potrebe implementacije projekta, odnosno radi ručnog pregleda predmeta.

Na osnovu projektnog zadatka i planiranih aktivnosti, uvid predmeta će biti vršen u šest osnovnih sudova sa teritorije koja pokriva nadležnost sva četri apelaciona suda u Republici Srbiji. Radi pokrivanje celoukupne teritorije Republike Srbije i nadležnosti svih apelacionih sudova neophodno nam je tri konsultanata/ekperata koji će obavljati isti posao u izabranim sudovima.


Dvodnevni seminar na temu “Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza” održan u Kragujevcu

U okviru redovnog programa stalne obuke, Pravosudne akademija u saradnji sa Forumom sudija Srbije je 14. i 15. decembra u Kragujevcu organizovala dvodnevni seminar, za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih sudova sa teritorije kragujevačke apelacije.


Dvodnevni seminar pod nazivom „Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza“ organizovan je u Nišu

Pravosudna akademija, u saradnji sa Forumom sudija Srbije je 7. i 8. decembra, organizovala dvodnevni seminar za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije.


Pokrenut projekat analize sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešće istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.


Predlog izmena Zakona o parničnom postupku

Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku nije okončan Forum sudija Srbije dostavio Ministarstvu pravde predlog izmena i dopuna ZPP- a.