Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

Стручно, ефикасно и одговорно правосуђе је циљ коме Форум судија Србије тежи како би се грађанима и грађанкамa Републике Србије обезбедила заштита њихових права и слобода гарантованим Уставом, законима и међународним стандардима. Стручно, ефикасно и одговорно правосуђе мора бити циљ свих, не само судија,  јер се тако може постићи једнакост грађана пред законом, правна сигурност и правна предвидљивост. Само независно, ефикасно и одговорно правосуђе може вратити поверење грађана.

Потребно је успоставити и примењивати јасне, објективне и мерљивих критеријума приликом избора, напредовања и одговорности, и то не само судија већ свих запослених у правосуђу, судијских помоћника и административног особља. Напредовање и награђивање морају бити засновани искључив на резултатима рада и заслугама како судија тако и осталих запослених у суду. Неопходно је  изабрати довољан број судија, обезбедити у суду довољан борј адекватно обучених судијских помоћника и административног особља.

Поред обезбеђивања адекватних услова за рад судија, неопходно је судије растеретити непотребног административног посла и омогућити им да највећи део радног вемена посвете припреми за суђење, праћењу прописа и судске праксе. Стручност судија обезбеђује њихову самосталност и ефикасност у раду, те је неопходно развити квалитетну и на реалним потребана засновану континуирану обуку судија.

У протеклом периоду предложили смо брисање одредбе члана 294 став 2 Закона о парничном поступку, мере за повећање ефикасности судске доставе, успостављање јединствене евиденције осуђених и притворених лица, предложили смо да се НАционалном стратегијом за запошљавање омогући и приправницима – волонтерима да учествују у програмима националне службе за запошљавање, ако и мере које би омогућиле већу примену посредовања у решавању спорова- медијације.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ