СУПРАМ и Форум судија Србије упутили су Одбору за здравље и породицу и Законодавном одбору Народне скупштине примедбу и предлог за амандман на предлог Закона о здравственом осигурању

Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ и Форум судија Србије упутили су Одбору за здравље и породицу и Законодавном одбору Народне скупштине примедбу и предлог за амандман на члан 131, став 1, тачка 4), подтачка 5) предлога Закона о здравственом осигурању којим је предлажено да осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање плаћају делимично учешће у трошковима лечења уколико оболе од неке од болести за коју се спроводе обавезни превентивни прегледи, ако се не одазову на превентивни преглед.
Ово би представљало посредно прописану санкцију за осигурана лица и то плаћањем 35% од износа цене третмана.


Саопштење за јавност Форума судија Србије поводом Предлога измене закона о парничном поступку из новембра 2018. године

Mинистарство правде je априла 2017. године формирало Радну групу за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Имајући у виду да Поступак измена и допуна Закона о парничном поступку није окончан Форум судија Србије доставио Министарству правде предлог измена и допуна ЗПП- а.

Предлог измена и допуна који смо сачинили односи се на више од тридесет чланова Закона о парничном поступку за које сматрамо да треба да буду измењени или допуњени. Предлози се односе на одредбе које регулишу питања пуномоћја, делагацијe надлежности, губитка парничне способности током поступка, трошкова поступка, поседбне ревизије, парнице, поступање суда након укидања одлуке....


Саопштење Форума судија Србије поводом догађаја који су обележили уставну дебату током фебруара 2018. године

Форум судија Србије сматра да Устав Републике Србије који поставља и одржава темеље демократије наше државе и омогућава уравнотежену дистрибуцију власти и моћи, треба да буде у истим маниру и измењен, у духу толеранције, размене мишљења свих заинтересованих учесника и јавности и усвајањем кроз слободну дебату најбољих правних принципа демократије, у корист свих грађанки и грађана Републике Србије.


Волонтирању у суду (не)види се крај

Форума судија Србије је почетком 2016. године указао на незавидан положај судијских приправника - волонтера.


Преузимају ли медији улогу „врховних“ судија?

Саопштење за јавност поводом коментарисања рада судија у неправоснажно окончаном предмету


Саопштење за медије СУПРАМ и Форума судија Србије поводом Преднацрта Грађанског законика Републике Србије којим се укида претпоставка кривице

Преднацрт Грађанског законика Републике Србије код одговорности по основу кривице не садржи претпоставку кривице каква данас постоји у правном систему Србије и предвиђена је чланом 154 Закона о облигационим односима.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ