DA LI ĆE SE MINISTAR PRAVDE U NOVOJ VLADI SRBIJE BAVITI MATERIJALNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU? Garancija nezavisnosti sudstva, kao važnog segmenta stabilnosti društva i kao grane vlasti, uz mogućnost da zaposleni iz pravosuđa mogu da žive dostojanstveno od svoje plate, jer nemaju alternativu da se bave drugim poslovima, izuzetno je važno pitanje za budućeg Ministra srpskog pravosuđa, u novoj Vladi Srbije. „Sudije treba da su motivisane, jer je na njima izuzetno velika odgovornost i teret svih odluka koje donose, a građani da ne sumnjaju u svoje prava na pravično suđenje. Svi znamo da pravičnost i stručnost štiti nezavisnost sudija“, poručuje Nebojša Đuričić, predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije.

Palata pravde

Sadašnjim zaradama, kako su projektovane u budžetu, ne mogu se zadovoljiti potrebe porodice sudije, da se obezbedi njihov adekvatan položaj u društvu u skladu sa njihovom funkcijom. Ishrana članova domaćinstva, higijena, komunalije, troškovi najma stana ili kredita za stan, troška automobila u visini rate za kupovinu, pa i zdravstveni troškovi koji su neophodni, sigurno nisu adekvatni zaradi koju većina sudija ostvaruje.

„Iako je Zakon o sudijama izmenjen skoro, nama problemi time nisu rešeni. Budući da se očekuje novi aranžman sa MMF očekujemo da i naše plate budu deo toga. Smatramo da bi osnovnica plate sudije trebalo staviti u odnos sa prosečnom zaradom, sa jedne strane, i sa prosečnom potrošačkom korpom, uz preciziranje metodologije na osnovu koje će se tačno raditi obračun. Samo se na taj način može ispoštovati odredba člana 4 Zakona o sudijama koja garantuje platu u skladu sa dostojanstvom sudijske funkcije i koja je garant njegove nezavisnosti i sigurnosti njegove porodice. Sudije ne mogu obavljati druge poslove. Plate sudija su garant sprečavanja neprimerenog uticaja i visina zarada posredno utiče i na kvalitet sudijskog kadra. Adekvatnom platom privući ćemo kvalitetan kadar u pravosuđe “, objašnjava Đuričić.

Sudije iz regiona i zaposleni u njihovom pravosuđu imaju veće plate. Brojni međunarodni dokumenti govore o platama i naknadama sudija kroz pitanje njihove nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta, pa se u Evropskoj povelji o statusu sudija sa memorandumom i objašnjenjem koje je doneo Savet Evrope, Strazbur, 8. - 10. jula 1998. navodi da sudije koje obavljaju sudijske funkcije u profesionalnom svojstvu imaju pravo na naknadu, čiji je nivo određen tako da ih štiti od pritisaka koji imaju za cilj da utiču na njihove odluke i uopšte na njihovo ponašanje u okviru njihove nadležnosti, čime se narušava njihova nezavisnost i nepristrasnost.

Forum sudija Srbije predlaže predlaže izmenu Zakona o sudijama i to čl. 41 stav 4 tako da taj stav glasi: „Osnovica za obračun i isplatu plata sudije utvrđuje se Zakonom o budžetu, ali tako da taj iznos osnovice ne može biti niži od iznosa koji omogućava da plata sudije u prvoj platnoj grupi bude u visini dvostruke prosečne zarade u RS prema poslednjim poznatim statističkim mesečnim podacima“.

Takođe, da se u Zakonu o sudijama doda član 41a koji bi glasio: „Ukoliko sudija obavlja sudijsku funkciju duže od deset godina u sudu istog ranga i ostvaruje rezultate rada u domenu kvantiteta koji se mere kao izuzetno uspešni, prelazi u narednu platnu grupu po kojoj se računa njegova zarada. Ukoliko i narednih 10 godina ostvariju iste rezultate prelazi u narednu platnu grupu, a nakon proteka narednih 10 godina u sledeću platnu grupu“.

Forum sudija Srbije smatra da plate sudija prekršajnih sudova treba izjednačiti sa platama sudija osnovnih sudova. Zbog toga FSS predlaže izmenu Zakona o sudijama čl.42 - odredbe o platnim grupama sudija i to tako što bi, u istu prvu platnu grupu bile razvrstane sudije prekršajnih i osnovnih sudova.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na 060 70 42 213 ili na forum.sudija@gmail.com

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI