Prosečna penzija sudije je skoro upola manja od njegove plate! Plate sudija, koji odlučuju o pravdi i slobodi, nedopustivo su niske, kao što penzije nisu u skladu sa dostojanstvom funkcije, koju je sudija obavljao do penzionisanja. Budući da će u narednih nekoliko godina blizu 500 sudija otići u penziju i ova mesta biće neophodno popuniti, da li će nova Vlada obratiti dužnu pažnju na goruća pitanja u srpskom pravosuđu?

Bigstock5

„Predlog Foruma sudija Srbije je da se Zakon o sudijama dopuni određivanjem visinepenzije sudije, koji je te poslove obavljao minimum 20 godina, u iznosu poslednje plateumanjeno za 1 dinar“, ističe Nebojša Đuričić, predsednik UO Foruma sudija Srbije.

Prosečna penzija sudije je skoro upola manja od njegove plate. Penzija sudiji ne omogućavada nakon penzionisanja živi u skladu sa dostojanstvom funkcije koju je obavljao, pogotovozbog povećane potrebe za tuđom pomoći i lečenjem u tom periodu života. U jednom brojuevropskih zemalja to je regulisano na način da je penzija sudije samo neznatno manja odplate koju je primao dok je radio.

„Sačinili smo i eventualni predlog za izmenu Zakona o PIO, cilj izmena je da se sudijeizjednače sa ostalim kategorijama koje imaju pravo na uvećan iznos penzija za 20%, pojašnjava Đuričić i podvlači da bi se na ovaj način sudije kao bitan segmentstabilnosti društva samo izjednačile sa vojskom i policijom koji obavljaju posao bitani koristan za društvo čime bi se sačuvalo dostojanstvo sudija i posle penzionisanja.

Konkretno predlažemo izmene i dopune člana 79 stav 1 Zakona o PIO, tako što bi se utom stavu posle reči „zakona“ dodalo „i sudiji koji je te poslove obavljao najmanje 20godina“ pa bi ceo stav glasio: „Osiguraniku iz člana 42. ovog zakona i sudiji koji je teposlove obavljao najmanje 20 godina, koji ispunjava uslove u pogledu penzijskog staža zasticanje prava na starosnu penziju iz čl. 43. i 43a ovog zakona, starosna penzija određuje se u skladu sa odredbama člana 61. ovog zakona, a lični bodovi utvrđuju se na način predviđen čl. 62-70. ovog zakona“,

U Srbiji su penzije sudija regulisane samo opštim propisima iz ove oblasti. Za razlikuod sudija, određenim kategorijma osiguranika se penzije računaju u uvećanom iznosuprema Zakonu o penzijskom i invalidskom odiguranju putem propisanog obračuna, kao naprimer policajcima, vojnicima, i dr licima iz čl. 42 Zakona o PIO.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI