Teme seminara biće: osnovi i vrste odgovornosti zbog greške u medicini, "stručna greška" i "greška u obaveštavanju", tok postupka od tužbe do pravnosnažne odluke, pravilno postavljanje zadatka veštaku i primeri iz domaće sudske prakse. Radionica je namenjena svim pružaocima zdravstvene zaštite, pravnicima koji se bave medicinskim pravom i drugim zainteresovanim licima iz javnog i privatnog sektora kako bi se podrobnije upoznali sa postojećim relevantnim propisima i sudskom praksom, a i unapredili svoja znanja i veštine kroz interaktivnu obuku i diskusiju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti medicinskog prava.

Najava Jastebac Medicinska greska

Organizator radionice je Forum sudija Srbije - nevladino, neprofitno, strukovno udruženje nosilaca sudijske funkcije (više: https://forumsudija.org.rs), a koje u svom članstvu okuplja sudije iz svih krajeva Republike Srbije, koje je, učestvovalo u brojnim domaćim i međunarodnim projektima u oblasti pravosuđa, organizovalo je razne događaje (seminare, obuke, konferencije, itd.), izdalo nekoliko priručnika i uspešno sprovodi akreditovane obuke za posrednike u reševanju sporova medijatore.

Predavači su Vesna Filipović - sudija Apelacionog suda u Beogradu i Dragana Marčetić-sudija Višeg suda u Beogradu sa višedecenijskim iskustvom i postupanjem U prvom i drugom stepenu u građanskopravnim sporovima.

Imamo veliku čast i zadovoljstvo da kao istaknutog predavača ugostimo i dr Martu Sjeničić - naučnu savetnicu i upravnicu Centra za pravna istraživanja u Institutu društvenih nauka i predsednicu Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije koja se decinijama unazad bavi istraživanjima u oblasti medicinskog prava, zatim autor je brojnih naučnih radova, priručnika i drugih publikacija iz oblasti medicinskog prava, radila je na brojnim istraživačkim projektima iz oblasti zdravstvenog prava, učestvovala je na raznim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama iz oblasti medicinskog prava i bila je gostujući predavač na master studijama iz oblasti menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (više: https://idn.org.rs/marta sjenicic-2/).

Radionica se održava u konferencijskoj sali u "Vili Idila" u okviru kompleks "Jastrebac Lake Resort" (više: https://jastrebaclakeresort.com/).

Osnovni paket obuhvata: prisustvovanje predavanjima, postavljanje pitanja predavačima i učešće u diskusiji, prezentacije predavača, promo materijal, kafe pauze sa posluženjem u vidu bezalkoholnih napitaka (razne vrste kafa, čajeva, sokova, mineralnih voda, itd.) i ručak na bazi "švedskog stola" na dan 24.09.2022. godine, a kotizacija za isti iznosi 16.000,00 Dinara po učesniku.

Paket sa noćenjem obuhvata: sve gore pomenute elemente iz osnovnog paketa uz večeru na bazi "švedskog stola" i noćenje u jednokrevetnoj ili višekrevetnim sobama po izboru učesnika na dan 23.09.2022. godine uključujući i doručak na dan 24.09.2022. godine, a kotizacija za isti iznosi 21.000,00 dinara po učesniku.

Svim učesnicima obezbeđen je besplatan parking, neograničen pristup internetu preko hotelske Wi-Fi mreže, prevoz od i/ili do autobuske stanice na relaciji Kruševac-Jastrebac Kruševac za učesnike koji ne dolaze sopstvenim prevozom, a i popust na usluge obuhvaćene u okviru gore pobrojanih paketa za koji se opredeljuju prilikom prijave.

U svakom trenutku, učesnici mogu putem elektronske pošte: lola.dimitrijevic@forumsudija.org.rs, telefona: 069/48-14-420 ili direktno tokom održavanja radionice ukazati predstavniku organizatora na određene posebne potrebe u pogledu ishrane i da li je neophodan prevoz od/do autobuske stanice na relaciji Kruševac Jastrebac-Kruševac uz naznačenje tačnog vremena dolaska i/ili polaska iz Kruševca.

Broj mesta je ograničen na 25 učesnika i prisustvovaće oni koji do dana 31.08.2022. godine budu uplatili kotizaciju u celosti u zavisnosti od odabranog paketa usluga, a u planu je da se naredna radionica održi tokom meseca marta 2023. godine na istoj lokaciji.

U slučaju odustanka, povrćaj uplaćene kotizacije za osnovni paket izvršiće se u celosti bez bilo kakve naknade, a za paket sa noćenjem do visine iznosa osnovnog paketa.

Plaćanje kotizacije može se izvršiti jednokratno ili u više rata najkasnije do dana 31.08.2022. godine na račun br. 205-0000000516396-87, primalac: Forum sudija Srbije, svrha uplate: kotizacija za radionicu Jastrebac 2022. Broj mesta je ograničen.

Program radionice možete pogledati na linku: https://forumsudija.org.rs/download.html?file=49

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI