Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”.

Dani Foruma sudija 2023 - Panel2-1

Maloletnici predstavljaju posebnu kategoriju lica koja se nalaze u procesu psihofizičkog i socijalnog razvoja. U savremenom krivičnom pravu postoji opšti konsenzus da tu kategoriju učinilaca krivičnih dela treba posebno krivičnopravno tretirati, te stoga u modernim uporednim krivičnim zakonodavstvima ova kategorija uživa specifični (povlašćeni) krivičnopravni status u odnosu na punoletne učinioce krivičnih dela.

​Pitanje starosne granice krivične odgovornosti maloletnika, posebno u svetlu tragičnih dešavanja u Srbiji početkom maja meseca ove godine, posebno je dobilo na značaju, imajući u vidu da je ta granica kod nas četrnaest godina, kao i u većini evropskih država. Učesnice ovog panela, dr. Ivana Stevanović, Olga Tešović, sudija, Kornelija Ivanušić, sudija i Ivana Milovanović, sudija u svom izlaganju nastojale su da odgovore na pitanje da li je ova granica adekvatna, da li ju je potrebno menjati, i dale su svoje viđenje maloletničkog krivičnog prava.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI