Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.

Najava Krusevac - Osnovna obuka medijatora1

Ko sve može biti medijator? Medijator, odnosno posrednik u rešavanju sporova može biti lice koje je: poslovno sposobno; državljanin Republike Srbije; završilo osnovnu obuku za medijatora; ima visoku stručnu spremu; nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja; ima dozvolu za posredovanje; upisano u Registar posrednika.

Naši predavači su: Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Zorica Đaković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja i medijator, Nebojša Đuričić, sudija Višeg suda u Beogradu. Svi naši predavači su iskusni medijatori, koji se aktivno bave medijacijom.

Program obuke: Program obuke koju organizuje Forum sudija Srbije u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o programu osnovne obuke posrednika, donetog od strane Ministrastva pravde.

Obuka će se održati u Kruševcu, u Centru za stručno usavršavanje Kruševac,ul. Balkanska br. 63/V.

Kotizacija pokriva prisustvo obuci i vežbama, prezentacije predavača, promo materijal, kafe pauze sa posluženjem u vidu bezalkoholnih napitaka (razne vrste kafa, čajeva, sokova, mineralnih voda, itd.). Kotizacija iznosi 25.500,00 dinara. Broj mesta je ograničen na 24 učesnika i prisustvovaće oni koji do dana 30.09.2022. godine budu uplatili kotizaciju u celosti.

Nakon okončanja obuke polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci na osnovu koga se mogu upisati u registar posrednika u rešavanju sporova i dobiti dozvolu za posredovanje u rešavanju sporova.

Plaćanje kotizacije može se izvršiti jednokratno ili u više rata najkasnije do dana 31.08.2022. godine na račun br. 205-0000000516396- 87, primalac: Forum sudija Srbije, svrha uplate: osnovna obuka medijatora.

Prijave: 01.07.2022. - 30.09.2022. godine na adresu: lola.dimitrijevic@forumsudija.org.rs. Dodatne informacije: 069/48-14-420 - Lola Dimitrijević

Detalje možete pogledati na sledećem linku - pdf:  https://forumsudija.org.rs/download.html?file=51

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI