Predlog izmena i dopuna koje smo sačinili odnosi se na tridesetak članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da trebaju da budu izmenjeni, dopunjeni ili obrisani. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja disciplinske odgovornosti sudija, delegacije nadležnosti, vrednost predmeta spora, troškova postupka, parnice, on-line suđenja ili suđenja na daljinu...

51788903_1xxl.jpg

Vlada Republike Srbije je 27.aprila 2016.godine usvojila Akcioni plan za Poglavlje 23, koji je izrađen nakon višemesečnog procesa, a sve u skladu sa preporukama iz Izveštaja o skriningu za Pregovaračko poglavlje 23. Usledilo je i revidiranje akcionog plana, čija realizacija nam predstoji. Jedno od brojnih pitanja koja su obuhvaćena Akcionim planom je i izmena Zakona o parničnom postupku.

Ministarstvo pravde je 2017. godine formiralo radnu grupu za sačinjavanje predloga izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku. Ministarstvo pravde je tokom februara mseseca 2021. pozvalo sudove i stručnu javnost da dostavi predloge izmena i dopuna, koji poziv smo iskoristili i Ministarstvu pravde dostavili svoje predloge.

Predlog izmena i dopuna koje smo sačinili odnosi se na tridesetak članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da trebaju da budu izmenjeni, dopunjeni ili obrisani. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja disciplinske odgovornosti sudija, delegacije nadležnosti, vrednost predmeta spora, troškova postupka, parnice, on-line suđenja ili suđenja na daljinu...

Prilikom sačinjavanja Predloga izmena i Dopuna Zakona o parničnom postupku rukovodili smo se situacijom stvorenom pandemijom virusa Covid-19 i potrebom da se pravni sistem prilagodi sadašnjem stanju stvari, uvođenjem suđenja na daljinu, a sve u cilju postizanja efikasnije a ujedno i kvalitetnije pravne zaštite. Ekonomičnost postupka predstavlja jedan od osnovnih načela kojim se treba rukovoditi prilikom vođenja sudskog postupka, kao i vođenje postupka u razumnom roku koji su uzajamno povezani a sve kao cilj zaštite one slabije strane u postupku, vođenja kratkih i efikasnih sporova u kojima će prava slabije strane u postupku biti zaštićene u najkraćem roku i na najefikasniji način.

Istakli bismo uvođenje on line suđenja ili suđenja na daljinu koji predstavljaju novinu u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom izazvanom virusom Covid-19. To je praksa koja u nekim zemljama postoji decenijama zbog prostornih udaljenosti i ekonomičnosti vođenja postupka. Neohodno je ovakvu mogućnost dati i u našem zakonodavstvu jer je to u skladu sa novonastalom situacijom a ujedno je praktično i neophodno. To bi olakšalo i raspodelu predmeta i lako omogućilo delegaciju predmeta manje opterećenim sudovima u zemlji. Sudjenje na daljinu kao nužna potreba u trenutnoj situaciji, posebno imajući u vidu sporove u kojima stranke lica koja žive ili duže borave u inostranstvu, može postati standardna mogućnost u sudskim sporovima i nakon epidemije.

Jedno od prvih pitanja kojima se Forum sudija Srbije bavio nakon osnivanja je pitanje sudske dostave. To je idalje ostalo jedno od bitnijih pitanja kojima se Forum bavi, pokušaj usklađivanja pravila dostave u različitim sudskim postupcima (parničnom, krivičnom, izvršnom...). Smatramo da je neophodno ne samo da se određene odredbe ZPP-a dodatno pojasne i preciziraju već je neophodno da se određene odredbe izmene i usaglase a neke od njih i izbrišu.  Smatramo da je naš pravosudni sistem spreman da učini veliki iskorak i svu dostavu izmedju pravnih lica, advokata i državnih organa prenese na elektronsku dostavu. Elektronska dostava za fizika lica bila bi mogućnost ali ne i obaveza. Na ovaj način ubrzala bi se komunikacija između sudova i stranaka, kao i između samih stranaka, ubrzali sudski postupci i smanjili troškovi.

Potrebno je obratiti pažnju na članove koji se nalaze u ZPP-u a kojima nije mesto u njemu jer su opširnije objašnjeni i precizirani u nekom drugom zakonu. Prilikom predloga za brisanje određenih članova imali smo u vidu zakone u kojima se ti članovi nalaze i u kojima su precizirani kao što su članovi o disciplinskoj odgovornosti sudija kojima nije mesto u ZPP-u jer se oni već nalaze u Zakonu o sudijama.

Odredbe koje regulišu pitanja nadležnosti sadržane su kako u ZPP tako i zakonima koje uređuju pitanja potrošača i korisnika finansijskih usluga. Ove odredbe je potrebno unifikovati i na jednom mestu sistematizovati. Smatramo da je neophodno u ZPP nedvosmisleno propisati isključivu nadležnost suda po mestu prebivališta potrošača ili korisnika finansijskih usluga. Na ovaj način u ovoj vrsti sporova nadležan bi bio samo sud koji ne nadležan za teritoriju na kojoj  potrošač ili korisnik finansijskih usluga ima prebivalište. Sprečilo bi se i ugovaranje drugog nadležnog suda.

Postojeći Zakon o praničnom postupku sadrži odredbe koje se odnose na postupak medijacije. Smatramo da je neophodno informisati stranke pre pokretanja parničnog postupka o mogućnosti rešavanja postupka mirnim putem u postupku medijacije. Potrebno je informisati i obrazovno pristupiti ovom postupku kako bi same stranke kao i advokati znali za ovu mogućnost, jer bi na ovaj način omogućili da se postupci reše na drugačiji način tamo gde postoji mogućnost bez suvišnih troškova i dugotrajnih parnica. Takođe, potrebno je izričito propisati da ukoliko strane ugovore da će spor rešiti mirnim putem a ne dostave dokaz o tome da su to i pokušale da sud može tužbu da odbaci.

Detaljan predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku iz 2021.godine možete preuzeti na sledećem linku.

U okviru projekta Analiza sporova male vrednosti, podržanog od strane USAID ROLPS projekta, sačinjena je Analiza sporova male vrednosti, čiji sastavni deo je i predlog za izmenu ZPP u delu koji se odnosi na sporove male vrednosti.

Takođe Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine možete biti preuzet.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI