Forum sudija Srbije smatra da svaki građanin Republike Srbije ima podjednaka prava zajemčena Ustavom. Sva ta prava su temelj jedne demokratske države i društva i samo uz njihovo poštovanje mi možemo biti jedna uređena i stabilna država. Članice Foruma sudija Srbije sačinile su Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije.

forum-sudija-head03.jpg

Diskriminacije predstavljaju jednu od najosetljivijih tema današnjice kojoj se mora posvetiti pažnja. Samo uz čvrstu potporu u Ustavu Zakon o zabrani diskriminacije može imati svoj oslonac. Njegove izmene su neophodne u cilju što bolje zaštite svakog pojedinca. Promovisanje jednakosti i nediskriminacije je obaveza svih u našem društvu.Smatramo da je nacrt izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije sadržajan i u skladu sa novim tendencijama i uočenim potrebama zaštite određenih lica ili grupa lica. Srbija kao zemlja na putu evropskih integracija treba da teži što boljem usaglašavanju svojih propisa sa propisima EU. Takođe, veliki benefit ovog nacrta jeste i težnja da se zakon i zakonske definicije usklade sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i stavovima koje je ovaj sud zauzeo.

Mišljenja smo da je potrebno pojačati ulogu Poverenika u pomoći diskriminisanim licima da svoja prava ostvare pred sudom i dati mu aktiviniju ulogu u tom pravcu. Takođe Zakonom bi trebalo definisati pretpostavljenu diskriminaciju, kao poseban oblik diskriminacije, odnosno kao diskriminaciju koja se zasniva na pretpostavljenim karakteristikama. U zakonskom tekstu je takođe potrebno više pažnje posvetiti pozitivnoj diskriminaciji, budući da je u svakom društvu određeni stepen diferencijacije legitiman i nužan u cilju ispravljanja postojećih nejednakosti i posebne zaštite afirmacije ugroženih i marginalizovanih grupa i pojedinaca.

Postojeći Zakon o zabrani diskriminacije potrebno je dopuniti i izmeniti u nekim segmentima gde postoji bojazan od pravnih nedoumica ili nedovoljno regulisanih članova. Takođe je potrebno obratiti pažnju na članove za koje se ima potreba za brisanjem jer se neki članovi besptrebno nalaze u ovom kao i u još nekim zakonima. Generalno potrebno je veću pažnju u zakonskom tekstu posvetiti osetljivim statusima ili ličnim svojstvima na kojim se zasniva razlika u tretmanu i u odnosu na njih na neki način uvesti primenu formule o ozbiljnim razlozima, a sve po uzoru na praksu Evropskom suda za ljudska prava i naravno propisima EU.

Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije sačinile su koleginice Ljiljana Marjanović Andrić, Snežana Marjanović i Dragana Marčetić. Komentar možete preuzeti na linku.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI