Форум судија Србије обратио се Министарству правде Републике Србије са предлогом да се измени Судски пословник како би се поступци учинили ефикаснијим. Министарство правде је прихватило нашу инисијативу и учињене су измене Судског пословника, које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије бр 43. дана 19 јуна 2019 године.

60688202_1xxl.jpg

Изменама судског пословника омогућено је да у случају када се списи предмета достављају другостепеном суду на одлучивање о правном леку на одлуке којима се не окончава поступак, да се првостепени поступак настави и да се формирају помоћни списи. На овај начин поступци могу трајати шест месеци до годину дана краће.

У досадашњој пракси, у случају када је потребно да се одлучи о  жалби на решење о привременој мери или решење о новчаном кажњавају, списи предмета су достављани другостепеном суду. За време док се списи предмета налазе ради одлучивања по жалби у другостепеном суду поступак у првостепоеном поступку се није спроводио. Поступање у првостепеном поступку није условљено, у овим ситуацијама, одлуком другостепеног суда о жалбама на наведена решења.

Изменама Судског пословника омогућила је да се, у наведеним ситуацијама првостепени поступак настави, да се не застаје док се списи налазе у другостепеном суду. Имајући у виду оптерећеност другостепених судова, и време које је потребно да они одлуче о жалбама,  измене ће омогућити да се првостепени поступци убрзају и окончају шест месеци до годину дана раније него што је то био случај до сада.

Драго нам је што је Министарство правде прихватило иницијативу и учинило ову измену Судског пословника. У наредном периоду настојаћемо да сличним предлозима допринесемо повећању ефикасности судског поступка.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ