"Efikasnost sudske dostave"

Neuspešna sudska dostava, dostava tužbi poziva i presuda, direktno utiče na dužinu trajanja sudskog postupka. Zbog velikog broja predmeta sa kojim je zadužen svaki pojedinačni sudija, suđenja se zakazuju u razmacima od dva, tri pa, u nekim sudovima četiri meseca. Neuspešna dostava poziva za jednu od stranaka u postupku produžava tok sudskog postupka za period od dva do četiri meseca. Ne treba zanemariti i činjenicu da se na ovaj način stvaraju nepotrebni troškovi, kojima su stranke izložene za angažovanje advokata, za putne troškove i izgubljene zarade stranaka ili svedoka.


Predlog za izmenu AVP programa

Komisiji za standardizaciju načina prikupljanja i obrade podataka u primeni poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja, obrade podataka, kao i sačinjavanje izveštaja u sudovima Republike Srbije, odnosno Potkomisiji za AVP, predsednik upravnog odbora Foruma sudija Srbije, sudija Nebojša Đuričić uputio je predlog za izmenu AVP programa.


Kakvi su efekti Zakona o zaštiti uzbunjivača?

U cilju razmene iskustva u primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača održan je okrugli sto dana 18.03.2016. godine, u organitzaciji Pravosudne akademije , Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA projekta), i Foruma sudija Srbije.


Sudijski pripravnici neopravdano izostavljeni iz programa nacionalne službe za zapošljavanje

U sudovima se organizuje stručna praksa koju prolaze diplomirani pravnici kako bio stekli uslov za polaganje pravosudnog ispita.


Razgovor sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković

Pravni sistem Republike Srbije mora biti u potpunosti usklađen sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, ne samo u cilju kažnjavanja i otklanjanja posledica, već i u cilju promene svesti i prevencije nasilja nad ženama kao najtežeg oblika diskriminacije.


Razgovor sa zamenikom zaštitnika građana Robertom Sepijem

Jedan od najvećih problema pravosuđa u Republici Srbiji je neujednačena sudska praksa, koja ne samo da dovodi do povrede prava na pravično suđenje, već stvara nepotrebne troškove građanima kao i samim sudovima i državi. Neophodno je razviti mehanizme i procedure kako bi se sudska praksa ujednačavala, i to ne samo u sudu najviše instance već i na nivou prvostepenih sudova.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI