Форум судија Србије је дана 23. октобра 2019. године организовао округли сто ради побољшања материјално правног положаја судија у Србији. Учесници округлог стола указали на проблематику материјално правног положаја судства у Србији, ставове судова и дилеме које се јављају као примарне тачке за побољшање положаја судија у Србији.

Okrugli sto u In Centru - Materijalni položaj sudija 1

Тему разговора и значај организовања овог округлог стола представио је председникУправног одбора Форума судија Србије, судија Небојша Ђуричић.Овом приликом спроведена једискусија између учесника о ставовима судија, о стању судства и правосуђа у Србији. Судије суразменом својих искустава и мишљења покушали да дођу до идеја за најбољи начин побољшањакако статуса судија тако и неких спорних питања од значаја за правосуђе уопште. Идеја зарешавање спорних питања овог округлог стола била је да се прегледом добијених ставова дође докомпетиране слике о правосуђу из угла самих носилаца правосудних функција. Добар деодискусије био је посвећен идеји да судије односно добар део њих буду респонденти у решавању проблематике унапређења материјалнно правног положаја судија.

Побољшање положаја судија у Србији кључан је за све даље напретке у областиправосуђа. Учесници овог округлог стола су у дискусији говорили о свим проблемима који сејављају у оквиру целог правосуђа, што је било употпуњено разменом искустава јер су учесницибиле судије које припадају различитим ранговима и који су са различитих подручја, те су умеђусобној дискусији указали на проблеме и чули мишљења и ставове судија вишег ранга. Безсумње, учесници су се сложили да је од значаја решавање и питања осталих запослених у суду,сарадника и приправника и да је све то у уској вези повезано, и да би се решавањем некихкључних питања дошло до решења и осталих.

Решавање и побољшање статуса судија а тако и свих запослених у правосуђу биће предмет даљих активности и иницијатива Форума судија Србије.

Чланови Форума судија Србије одржавањем оваквих округлих столова труде се да наодговоран и ефикасан начин ојачају положај како судија тако и осталих запослених у суду.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ