Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se odnose na sporove male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku. FSS na osnovu gore navedenog i potpisanog ugovora sa donatorom ima obavezu da realizuje pomenuti projekat u periodu od decembra 2018. godine do septembra 2019. godine. U okviru projekta FSS izradjuje Anizu sporova male vrednosti, i sa tim u vezi objavljuje ovaj konkurs za angažovanje konsultanata/ekperata za potrebe implementacije projekta, odnosno radi ručnog pregleda predmeta. Na osnovu projektnog zadatka i planiranih aktivnosti, uvid predmeta će biti vršen u šest osnovnih sudova sa teritorije koja pokriva nadležnost sva četri apelaciona suda u Republici Srbiji. Radi pokrivanje celoukupne teritorije Republike Srbije i nadležnosti svih apelacionih sudova neophodno nam je tri konsultanata/ekperata koji će obavljati isti posao u izabranim sudovima.

42805839_1xxl.jpg

Opis posla i zaduženja

Konsultanti će biti zaduženi za ručni uvid pregleda predmeta u pojedinim sudovima po unapred izradjenim upitnikom koji će biti korišćen tokom uvida i po unapred definisanim rasporedom udvida u zavisnosti od dogovora sa sudksim upravama.

Pored toga konsultanti treba da urade i intervjuisanje po dvoje sudija, svako u dodenjenom sudu u kome će raditi i uvid predmeta. Intervjui će biti uredjeni po unapred pripremljenim  pitanjima koja će biti korišćena tokom razgovora sa sudijama.

Svaki konsultant kao krajnji rezultat rada – angažovanja treba da dostavi FSS popunjene upitnike/ankete i odgovore intervjuisanih sudija, u originalu, putem pošte ili lično.

Podela posla

Podela posla izmedju tri angažovana konsultanta će biti uradjena na sledeći način:

  • Konultant 1: treba da uradi uvid predmenta u dva suda u Beogradu i jednom sudu u Novom Sadu,
  • Konsultant 2: treba da uradi uvid predmenta u jednom sudu u Kragujevcu i jednom sudu u Novom Pazaru,
  • Konsultant 3: treba da će uraditi uvid predmet u jednom sudu u Nišu.

Kvalifikacije i profesionalno iskustvo

  • Diploma Pravnog fakluteta (dipl. pravnik)
  • Položen pravosudni ispit
  • Minimum 5 godina radog iskustva u struci
  • Dobro poznavanje i razumevanje domaćeg zakonodavstva, posebno parničnog postupka
  • Iskustvo u radu u sudovima osnovne nadležnosti  
  • Dobro poznavanje i razumevanje procesa rada sudske pisarnice
  • Prezicnost i urednost u vodjenju dokumentacije

Period i trajanje angažovanja

Planirano trajanje angažovanja je u periodu od 15. februara 2019. do 15. aprila 2019. godine, a jedan konsultant bi trebao da obavi posao u jednom sudu za dva radna dana.

Način prijave

Zainteresovani kandidati mogu poslati prijave odnosno biografije u formi CV na engleskom jeziku na e-mail adresu projects.fjs@gmail.com najkasnije do 31.01.2019. godine. Prijave nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da prilikom prijave naznačite za koju se tačno poziciju kandidujete u zavisnosti od sudova u kojim će biti radjen uvid predmenta. Možete izabrati pozicije Konsultant 1 ili Konsultant 2 ili Konsultant 3.

Izabrani kandidati će biti pozvani na intervju i obavešteni o krajnjem razultatu konkursa.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ