Program Foruma sudija Srbije

Pristupnica Forumu sudija Srbije

Nalog računovodstvu

Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije - septembar 2018.god.

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

iz novembra 2018. godine

Istraživanje o primeni Zakona o sprečavanjiu nasilja u porodici

Empirijsko istraživanje Foruma sudija Srbije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji

Komentari i predlozi na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Maj 2019. godine

Predlog Foruma sudija Srbije za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

Februar 2020. god.

Inicijativa-za-izmenu-Sudskog-poslovnika-Formiranje-ve--a.pdf

Aneksi uz analizu sporova male vrednosti

Oktobar 2019. godine

Analiza sporova male vrednosti

Oktobar 2019. godine

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI